USA:n passia ei tarvinnut hyväksyä pankin asiakkaan ensitunnistuksessa

7.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­sin­gin HAO: Pank­ki­pal­ve­lut – Syr­jin­tä – Yh­dys­val­lat – Pas­si – En­si­tun­nis­ta­mi­nen – La­ki vah­vas­ta säh­köi­ses­tä tun­nis­ta­mi­ses­ta ja säh­köi­sis­tä al­le­kir­joi­tuk­sis­ta

Yh­dys­val­tain ja Ita­lian kan­sa­lai­nen A oli ha­ke­nut
va­lit­ta­ja­na ole­val­ta pan­kil­ta verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia. Hän
oli esit­tä­nyt hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­se­naan Yh­dys­val­tain
bio­met­ri­sen pas­sin. Pank­ki ei ol­lut myön­tä­nyt A:lle
verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia pe­rus­tel­len me­net­te­lyään sil­lä, et­tä
se oli toi­mi­nut voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön,
Fi­nans­si­val­von­nan oh­jei­den ja omien
tun­nis­tus­pe­riaat­tei­den­sa mu­kai­ses­ti täyt­tääk­seen sil­le
lain­sää­dän­nös­sä ase­te­tut vel­voit­teet. Tun­nis­ta­mis­lain
ni­me­no­mai­sen sa­na­muo­don mu­kaan pal­ve­lun­tar­joa­jal­la ei
ol­lut vel­vol­li­suut­ta hy­väk­syä mui­den mai­den kuin
ETA-jä­sen­val­tion, Sveit­sin tai San Ma­ri­non vi­ra­no­mai­sen
myön­tä­mää voi­mas­sao­le­vaa pas­sia tai hen­ki­lö­kort­tia.

A
oli teh­nyt Syr­jin­tä­lau­ta­kun­nal­le ha­ke­muk­sen
syr­jin­täa­sias­sa. Hän oli pyy­tä­nyt Syr­jin­tä­lau­ta­kun­taa
kiel­tä­mään hä­neen pank­ki­pal­ve­lui­den saa­mi­ses­sa
koh­dis­tu­neen syr­jin­nän, kos­ka pank­ki ei ol­lut suos­tu­nut
an­ta­maan hä­nel­le verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia il­man suo­ma­lai­sen
vi­ra­no­mai­sen myön­tä­mää tun­nis­tu­sa­sia­kir­jaa.

Syr­jin­tä­lau­ta­kun­ta
oli va­li­tuk­se­na­lai­ses­sa pää­tök­ses­sään ar­vioi­nut pan­kin
il­man asian­mu­kais­ta pe­rus­tet­ta aset­ta­neen A:n
epä­suo­tui­sam­paan ase­maan hen­ki­löl­li­syy­den osoit­ta­mi­ses­sa
ja oli kiel­tä­nyt pank­kia sa­kon uhal­la jat­ka­mas­ta
yh­den­ver­tai­suus­lain (21/2004) 6 §:n vas­tai­sek­si ar­vioi­maan­sa
me­net­te­lyä. Syr­jin­tä­lau­ta­kun­nan pää­tök­sen mu­kaan pan­kin
me­net­te­lys­sä oli ol­lut ky­se vä­lil­li­ses­tä syr­jin­näs­tä,
kos­ka pan­kin suo­rit­ta­ma ris­ki­nar­vioin­ti ei ol­lut ol­lut
to­sia­sial­li­ses­ti A:han yk­si­löi­dys­ti koh­dis­tu­vaa, vaan
pank­ki oli vii­tan­nut vain ylei­ses­ti mui­den kuin
ETA-jä­sen­val­tioi­den pas­sien hy­väk­sy­mi­ses­tä ai­heu­tu­vaan
kor­keam­paan ris­kiin. Edel­leen Syr­jin­tä­lau­ta­kun­ta oli
kat­so­nut A:n jou­tu­neen eri­tyi­sen epäe­dul­li­seen ase­maan, kos­ka
verk­ko­pank­ki­tun­nus­ten saa­mi­sen epää­mi­nen oli vai­keut­ta­nut
huo­mat­ta­vas­ti mo­nien tär­kei­den vi­ra­no­mais­pal­ve­lui­den ja
mui­den pal­ve­lui­den säh­köis­tä käyt­tä­mis­tä.

Va­lit­ta­ja­na ole­va pank­ki oli va­li­tuk­ses­saan hal­lin­to-oi­keu­del­le vaa­ti­nut kiel­to­pää­tök­sen ku­moa­mis­ta.

Hal­lin­to-oi­keu­des­sa
oli näin ol­len rat­kais­ta­va­na ky­sy­mys sii­tä, oli­ko pan­kin
me­net­te­lys­sä ol­lut ky­se ta­pah­tu­mien ai­kaan voi­mas­sa ol­leen
yh­den­ver­tai­suus­lain (21/2014) 6 §:ssä tar­koi­te­tus­ta
syr­jin­näs­tä ja oli­ko Syr­jin­tä­lau­ta­kun­ta voi­nut kiel­tää
pank­kia jat­ka­mas­ta sen tun­nis­tus­pe­riaat­tei­den mu­kais­ta
me­net­te­lyään. Kes­kei­sin rat­kais­ta­va­na ol­lut yk­sit­täi­nen
ky­sy­mys asias­sa oli se, edel­lyt­ti­kö yh­den­ver­tai­suus­lain 6 § 2
mo­ment­ti va­li­tuk­se­na­lai­ses­sa pää­tök­ses­sä to­de­tul­la
ta­val­la si­tä, et­tä tun­nis­tus­pal­ve­lun tar­joa­jan oli­si tul­lut
teh­dä yk­si­löl­li­nen ris­kiar­vio jo­kai­ses­ta muun val­tion kuin
Eu­roo­pan ta­lou­sa­lueen jä­sen­val­tion, Sveit­sin tai San Ma­ri­non
vi­ra­no­mai­sen myön­tä­mäs­tä pas­sis­ta, vai voi­tiin­ko
yh­den­ver­tai­sen koh­te­lun nä­kö­kul­mas­ta pi­tää riit­tä­vä­nä,
et­tä pank­ki mää­rit­te­li tun­nis­tus­pe­riaat­teis­saan ne val­tiot,
joi­den vi­ra­no­mais­ten myön­tä­mät pas­sit se kat­soi voi­van­sa
hy­väk­syä.

Va­li­tuk­se­na­lai­ses­sa pää­tök­ses­sä oli
pi­det­ty mer­ki­tyk­sel­li­se­nä si­tä, et­tei lain­sää­dän­nös­tä tai
vi­ral­li­soh­jeis­ta ol­lut ai­heu­tu­nut es­tet­tä Yh­dys­val­to­jen
pas­sin hy­väk­sy­mi­sel­le hen­ki­löl­li­syy­den osoit­ta­va­na
asia­kir­ja­na verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia haet­taes­sa.
Hal­lin­to-oi­keus to­te­si täl­tä osin, et­tä tun­nis­tus­lain 17 §:n
(617/2009) 1 mo­men­tin sa­na­muo­don pe­rus­teel­la
tun­nis­ta­mis­pal­ve­lun tar­joa­jal­la oli ol­lut
läh­tö­koh­tai­ses­ti har­kin­ta­val­ta päät­tää, ha­lu­si­ko se
hy­väk­syä myös mui­den kuin ETA-alueen, Sveit­sin tai San Ma­ri­non
vi­ra­no­mai­sen myön­tä­miä pas­se­ja en­si­tun­nis­ta­mi­sen
yh­tey­des­sä. Näin ol­len sil­le sei­kal­le, et­tei lain­sää­dän­nös­tä
tai vi­ral­li­soh­jeis­ta ol­lut ai­heu­tu­nut es­tet­tä
Yh­dys­val­to­jen pas­sin hy­väk­sy­mi­sel­le hen­ki­löl­li­syy­den
osoit­ta­va­na asia­kir­ja­na, ei ol­lut an­net­ta­va mer­ki­tys­tä
ar­vioi­taes­sa si­tä, oli­ko pank­ki ra­ja­tes­saan
tun­nis­tus­pe­riaat­teis­saan Yh­dys­val­to­jen pas­sit
en­si­tun­nis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä hy­väk­syt­tä­vien
tun­nis­ta­mi­sa­sia­kir­jo­jen ul­ko­puo­lel­le lou­kan­nut
yh­den­ver­tai­suus­lain 6 §:n mu­kais­ta syr­jin­nän kiel­toa. Pan­kin
me­net­te­ly­ta­pa ol­la hy­väk­sy­mät­tä mui­den val­tioi­den kuin
ETA-mai­den, Sveit­sin ja San Ma­ri­non pas­sia
en­si­tun­nis­ta­mis­vä­li­nee­nä aset­taa si­nän­sä Yh­dys­val­to­jen
pas­sin omaa­vat hen­ki­löt kan­sal­li­sen al­ku­pe­rän­sä
pe­rus­teel­la eri­lai­seen ase­maan kuin hen­ki­löt, joil­la on
ETA-mai­den, Sveit­sin tai San Ma­ri­non vi­ra­no­mai­sen myön­tä­mä
pas­si. Eri kan­sal­li­suu­den omaa­vien hen­ki­löi­den aset­ta­mi­nen
toi­siin­sa näh­den eri­lai­seen ase­maan kan­sal­li­suu­den
pe­rus­teel­la on kiel­let­tyä vä­lil­lis­tä syr­jin­tää, pait­si jos
me­net­te­lyl­lä on hy­väk­syt­tä­vä ta­voi­te ja ta­voit­teen
saa­vut­ta­mi­sek­si käy­te­tyt kei­not ovat asian­mu­kai­sia ja
tar­peel­li­sia.

Hal­lin­to-oi­keus to­te­si, et­tä
ar­vioi­taes­sa pan­kin me­net­te­ly­ta­van pe­rus­tee­na ole­vien
seik­ko­jen ja ta­voit­teen hy­väk­syt­tä­vyyt­tä se­kä käy­tet­ty­jen
kei­no­jen asian­mu­kai­suut­ta ja tar­peel­li­suut­ta oli otet­ta­va
huo­mioon tun­nis­tus­lain läh­tö­koh­dat ja tar­koi­tus.
Tun­nis­tus­lais­sa sää­det­tiin vah­vaan säh­köi­seen
tun­nis­ta­mi­seen liit­ty­vien pal­ve­lui­den, ku­ten
verk­ko­pank­ki­tun­nus­ten, tar­joa­mi­ses­ta.
Verk­ko­pank­ki­tun­nus­ten käyt­tä­mi­nen oli ny­kyi­sin osa
päi­vit­täis­tä asioin­tia pank­ki­pal­ve­luis­sa ja li­sään­ty­väs­sä
mää­rin myös muis­sa yk­si­tyi­sis­sä ja jul­ki­sis­sa pal­ve­luis­sa.
Verk­ko­pank­ki­tun­nus­ten myön­tä­mi­nen oli osa pan­kin
ta­va­no­mais­ta toi­min­taa, jo­ta kui­ten­kin kos­ki
en­si­tun­nis­ta­mi­sen osal­ta tun­nis­tus­lain 17 §:n 1 mo­men­tis­sa
sää­det­ty tun­nis­tus­pal­ve­lun tar­joa­jaa vel­voit­ta­va
huo­lel­li­suus­vel­voi­te ja vas­tuu ti­lan­tees­sa, jos­sa
tun­nis­tus­pal­ve­lun tar­joa­ja päät­ti ris­kiar­vion­sa
pe­rus­teel­la hy­väk­syä myös muun kuin lain­koh­das­sa mai­ni­tun
val­tion voi­mas­sao­le­van pas­sin
en­si­tun­nis­ta­mi­sa­sia­kir­jak­si. Lain­koh­dan esi­töis­sä
to­de­tul­la ta­val­la oli sel­vää, et­tä ris­kien mää­rä kas­voi
täl­lais­ten pas­sien osal­ta, kos­ka nii­tä kos­ke­via sään­nök­siä ei
ol­lut har­mo­ni­soi­tu.

Pank­ki oli to­den­nut, et­tei se ol­lut
ha­lun­nut ot­taa kan­net­ta­vak­seen ris­kiä sii­tä, et­tä se
hy­väk­syi­si ETA-alueen ul­ko­puo­lis­ten val­tioi­den pas­se­ja
en­si­tun­nis­ta­mi­ses­sa. Pää­tös ol­la hy­väk­sy­mät­tä täl­lai­sia
pas­se­ja en­si­tun­nis­ta­mis­ti­lan­tees­sa oli pe­rus­tu­nut pan­kin
vas­tuu­seen ja ar­vioon sii­tä, et­tei täl­lais­ten mui­den
val­tioi­den myön­tä­mien pas­sien ai­tous- ja tur­va­te­ki­jöis­tä
ol­lut saa­ta­vil­la luo­tet­ta­via tie­to­ja, min­kä joh­dos­ta
pal­ve­lun­tar­joa­ja­na ole­van pan­kin oli käy­tän­nös­sä
mah­do­ton­ta var­mis­tua lain edel­lyt­tä­mäl­lä huo­lel­li­suu­del­la
mui­den kuin ETA-val­tioi­den, Sveit­sin ja San Ma­ri­non
vi­ra­no­mais­ten myön­tä­mien pas­sien ai­tou­des­ta.

Hal­lin­to-oi­keus
to­te­si, et­tä pas­sin ai­tou­den ar­vioi­mi­nen tun­nis­tus­lain 17
§:n 1 mo­men­tin (617/2009) huo­lel­li­suus­vaa­ti­muk­sen mu­kai­ses­ti
edel­lyt­ti si­tä, et­tä tun­nis­tus­pal­ve­lun tar­joa­jal­la oli
käy­tet­tä­vis­sään luo­tet­ta­vat tie­dot ky­sei­sen val­tion pas­sien
ai­tous- ja tur­va­te­ki­jöis­tä ja si­ten mah­dol­li­suus kou­lut­taa
hen­ki­lö­kun­tan­sa ar­vioi­maan, oli­ko esi­tet­ty pas­si ai­to.
Hal­lin­to-oi­keus to­te­si, et­tei pan­kin tun­nis­tus­pe­riaat­tei­ta
voi­tu pi­tää A:n nä­kö­kul­mas­ta koh­tuut­to­mi­na, sil­lä hä­nel­lä
oli ol­lut jo­ka ta­pauk­ses­sa mah­dol­li­suus saa­da
verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set hank­ki­mal­la tun­nis­tus­lain 17 §:n
(617/2009) 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu en­si­tun­nis­ta­mi­seen
kel­paa­va hen­ki­lö­kort­ti tai vaih­toeh­toi­ses­ti an­ta­mal­la
po­lii­sin suo­rit­taa en­si­tun­nis­ta­mi­nen sa­man py­kä­län 4
mo­men­tin mu­kai­ses­ti. Näin ol­len pan­kin me­net­te­ly­ta­paa,
jos­sa se oli mää­ri­tel­lyt tun­nis­tus­pe­riaat­teis­saan ne val­tiot,
joi­den vi­ra­no­mais­ten myön­tä­mät pas­sit se kat­soi voi­van­sa
hy­väk­syä en­si­tun­nis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä, oli pi­det­tä­vä
hy­väk­syt­tä­vään ta­voit­tee­seen­sa näh­den asian­mu­kai­se­na ja
tar­peel­li­se­na. Yh­den­ver­tai­suus­lain 6 §:n 2 mo­men­tin 2 koh­dan
ei myös­kään voi­tu kat­soa va­li­tuk­se­na­lai­ses­sa pää­tök­ses­sä
to­de­tul­la ta­val­la edel­lyt­tä­vän, et­tä pan­kin suo­rit­ta­man
en­si­tun­nis­ta­mi­seen liit­ty­vän ris­ki­nar­vioin­nin oli­si tul­lut
ol­la Yh­dys­val­to­jen pas­sin esit­tä­nee­seen A:han
yk­si­löl­li­ses­ti koh­dis­tu­vaa.

Hal­lin­to-oi­keus kat­soi,
et­tei pan­kin me­net­te­lys­sä ol­la myön­tä­mät­tä A:lle
verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia hä­nen esit­tä­män­sä Yh­dys­val­to­jen
pas­sin pe­rus­teel­la ol­lut ol­lut ky­se syr­jin­näs­tä.
Syr­jin­tä­lau­ta­kun­nan pää­tös oli tä­män vuok­si ku­mot­ta­va.

Syrjintälautakunnan päätös: 2014/1765

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments