Palkkioase­tuk­sessa sää­det­ty oi­keu­sa­vun ra­jaa­mi­nen mää­rät­tyyn tun­ti­mää­rään ei pe­rus­tu­nut lais­sa ole­vaan val­tuu­tuk­seen

15.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Itä-Suo­men HAO: Oi­keu­sa­pu – Rat­kai­su­pyyn­tö – Yk­si­tyi­nen avus­ta­ja – Muu kuin tuo­miois­tui­na­sia – Tun­ti­mää­rän ra­jaa­mi­nen – Lais­sa an­net­tu val­tuu­tus ase­tuk­sel­la sää­tä­mi­seen

A oli ha­ke­nut oi­keu­sa­pua muu­hun kuin tuo­miois­tui­na­siaan.
Oi­keu­sa­pu­toi­mis­to oli myön­tä­nyt A:lle oi­keu­sa­pua ja
mää­rän­nyt A:n avus­ta­jak­si yk­si­tyi­sen avus­ta­jan.
Oi­keu­sa­pu­toi­mis­to oli ra­joit­ta­nut A:lle myön­net­tyä
oi­keu­sa­pua tiet­tyyn tun­ti­mää­rään.

A te­ki pää­tök­ses­tä
rat­kai­su­pyyn­nön tun­ti­mää­rän ra­joit­ta­mi­ses­ta.
Hal­lin­to-oi­keus hy­väk­syi rat­kai­su­pyyn­nön ja ku­mo­si
mää­räyk­sen tun­ti­mää­rän ra­jaa­mi­ses­ta. Tun­ti­mää­rän har­kin­ta
muus­sa kuin tuo­miois­tui­na­sias­sa kuu­lui
oi­keu­sa­pu­toi­mis­tol­le sen mää­rä­tes­sä palk­kion.
Oi­keu­sa­pu­lain sään­nök­set, joi­den no­jal­la oi­keu­sa­pua­se­tus
on an­net­tu, ei­vät kui­ten­kaan si­säl­tä­neet val­tuu­tus­ta sää­tää
ase­tuk­sel­la mah­dol­li­suu­des­ta ra­ja­ta oi­keu­sa­pu
oi­keu­sa­pu­toi­mis­ton pää­tök­sel­lä en­na­kol­ta
ai­ka­pe­rus­tei­ses­ti myös­kään muus­sa kuin tuo­miois­tui­na­sias­sa.
Kos­ka oi­keu­sa­vus­ta an­ne­tun val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen 21
§:ssä sää­det­ty oi­keu­sa­vun ra­jaa­mi­nen mää­rät­tyyn
tun­ti­mää­rään ei pe­rus­tu­nut pe­rus­tus­lain 80 §:n 1 mo­men­tis­sa
edel­ly­te­tyl­lä ta­val­la lais­sa ole­vaan val­tuu­tuk­seen, sään­nös
oli näil­tä osin ris­ti­rii­das­sa pe­rus­tus­lain kans­sa ei­kä si­tä
pe­rus­tus­lain 107 §:n mu­kaan saa­nut näil­tä osin so­vel­taa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments