Ns. sak­ko­me­net­te­ly ja ri­ko­suh­ri­mak­su otetaan käyt­töön

7.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tui­men ul­ko­puo­lel­la ta­pah­tu­va ri­ko­sa­sioi­den kä­sit­te­ly uu­dis­tuu. Ri­ko­suh­ri­mak­sun mak­sa­mi­seen on vel­vol­li­nen täy­si-ikäi­se­nä ri­kok­sen teh­nyt, jo­ka tuo­mi­taan ri­kok­ses­ta, jos­ta voidaan tuomita van­keut­ta.

Me­net­te­lyt sel­key­ty­vät ja syyt­tä­jien
työ ke­ve­nee, kun rat­kai­su­val­ta eräis­sä ta­val­li­sim­mis­sa
rik­ko­muk­sis­sa siir­tyy jat­kos­sa po­lii­sil­le. Ri­kok­ses­ta
epäil­lyn oi­keus­tur­va pa­ra­nee, sil­lä me­net­te­lyn käyt­tö
edel­lyt­tää hä­nen suos­tu­mus­taan.

Uu­dis­tuk­seen liit­ty­vä lain­sää­dän­tö on hy­väk­syt­ty ja
vah­vis­tet­tu jo vuon­na 2010, mut­ta sen to­teut­ta­mis­ta ly­kät­tiin
tuol­loin odot­ta­maan po­lii­sin asian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män
uu­dis­ta­mis­ta.

Hal­li­tus an­toi tä­nään 7. hei­nä­kuu­ta
edus­kun­nal­le esi­tyk­sen tä­män uu­den sum­maa­ri­sen
ri­kosp­ro­ses­sin eli niin sa­no­tun sak­ko­me­net­te­lyn käyt­töön
ot­ta­mi­ses­ta. Ta­voit­tee­na on, et­tä uu­dis­tus tu­li­si voi­maan
tä­män vuo­den jou­lu­kuun alus­ta.

Jat­kos­sa po­lii­si-,
tul­li- tai ra­ja­var­tio­mies voi tuo­mi­ta lii­ken­tee­seen
liit­ty­väs­tä rik­ko­muk­ses­ta tai nä­pis­tyk­ses­tä enin­tään 20
päi­vä­sa­kon suu­rui­sen sak­ko­ran­gais­tuk­sen. Sa­mal­la voi­daan
mää­rä­tä enim­mil­lään 1 000 eu­ron ar­voi­nen
me­net­tä­mis­seu­raa­mus. Muis­sa ta­pauk­sis­sa ran­gais­tus me­nee
edel­leen syyt­tä­jän vah­vis­tet­ta­vak­si.

Ny­kyi­sin yli
kol­me nel­jä­so­saa kai­kis­ta ri­ko­sa­siois­ta kä­si­tel­lään
tuo­miois­tui­men ul­ko­puo­li­ses­sa me­net­te­lys­sä.
Ran­gais­tus­mää­räyk­sel­lä voi­daan mää­rä­tä sak­ko
rik­ko­muk­ses­ta, jos­ta enim­mäis­ran­gais­tus on kuu­si kuu­kaut­ta
van­keut­ta. Ri­ke­sak­ko voi­daan mää­rä­tä seu­raa­muk­sek­si vain,
jos lais­sa ni­me­no­mai­ses­ti näin sää­de­tään.

Tuo­miois­tui­men
ul­ko­puo­li­sen me­net­te­lyn käyt­töön vaa­di­taan rik­ko­muk­ses­ta
epäil­lyn suos­tu­mus. Ny­kyi­sin asian saa­mi­nen
pe­rus­teel­li­sem­paan kä­sit­te­lyyn edel­lyt­tää ak­tii­vi­suut­ta,
jo­ko ran­gais­tus­vaa­ti­muk­sen vas­tus­ta­mis­ta tai
ri­ke­sak­ko­mää­räyk­sen vie­mis­tä kä­rä­jäoi­keu­den
kä­si­tel­tä­väk­si.

Uu­dis­tus ei kui­ten­kaan kos­ke
au­to­maat­tis­ta lii­ken­ne­val­von­taa. Näis­sä ta­pauk­sis­sa
ri­ke­sak­ko tu­lee siis edel­leen mak­set­ta­vak­si, jol­lei hen­ki­lö
vas­tus­ta sen mää­rää­mis­tä.

Ri­ke­sak­ko tu­lee ai­noak­si
ran­gais­tuk­sek­si niis­tä rik­ko­muk­sis­ta, jois­ta se nyt on
vaih­toeh­toi­nen ran­gais­tus sa­kon kans­sa. Uu­dis­tus edis­tää
ri­kok­seen syyl­lis­ty­nei­den yh­den­ver­tais­ta koh­te­lua ja
sel­keyt­tää ran­gais­tus­jär­jes­tel­mää. Jat­kos­sa kaik­kiin
tuo­miois­tui­men ul­ko­puo­lel­la mää­rät­tyi­hin sak­koi­hin saa myös
ha­kea muu­tos­ta.

So­vel­ta­mi­sa­laa aio­taan laa­jen­taa

Oi­keus­mi­nis­te­riö
on vas­ti­kään aset­ta­nut työ­ryh­män sel­vit­tä­mään tu­le­van
sak­ko­me­net­te­lyn so­vel­ta­mi­sa­lan laa­jen­ta­mis­ta. Taus­tal­la
on ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen lin­jaus, jon­ka mu­kaan sum­maa­ri­seen
me­net­te­lyyn siir­re­tään ri­ko­sa­siat, jois­ta voi seu­ra­ta sak­koa
tai van­keut­ta enin­tään kak­si vuot­ta. Sak­ko­me­net­te­lys­sä ei
kui­ten­kaan jat­kos­sa­kaan voi­tai­si mää­rä­tä sak­koa an­ka­ram­paa
ran­gais­tus­seu­raa­mus­ta.

Ri­ko­suh­ri­mak­su käyt­töön sa­ma­nai­kai­ses­ti

Sa­ma­nai­kai­ses­ti
sak­ko­me­net­te­lyuu­dis­tuk­sen kans­sa on tu­los­sa voi­maan myös
ri­ko­suh­ri­mak­sua kos­ke­va uu­dis­tus. Ri­ko­suh­ri­mak­sua
kos­ke­va la­ki on hy­väk­syt­ty ja vah­vis­tet­tu vuon­na 2015.

Ri­ko­suh­ri­mak­sun
mak­sa­mi­seen on vel­vol­li­nen täy­si-ikäi­se­nä ri­kok­sen teh­nyt
hen­ki­lö, jo­ka tuo­mi­taan ri­kok­ses­ta, jos­ta sää­det­ty an­ka­rin
ran­gais­tus on van­keut­ta. Mak­sun suu­ruus on 40 eu­roa, jos
sää­det­ty mak­si­mi­ran­gais­tus on enin­tään kuu­si kuu­kaut­ta
van­keut­ta, ja 80 eu­roa, jos sää­det­ty mak­si­mi­ran­gais­tus on yli
kuu­si kuu­kaut­ta van­keut­ta. Oi­keus­hen­ki­löl­le eli yri­tyk­sel­le
tai yh­tei­söl­le mää­rät­tä­vä ri­ko­suh­ri­mak­su on 800 eu­roa.

Ri­kok­sen­te­ki­jöil­tä
pe­rit­tä­vän mak­sun tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa ri­kok­sen
uh­rien tu­ki­pal­ve­lui­hin ka­na­voi­ta­vaa val­tion ra­hoi­tus­ta.

Tuo­miois­tui­men ul­ko­puo­li­set sak­ko­me­net­te­lyt sel­key­ty­vät, kun ns. sak­ko­me­net­te­ly ote­taan käyt­töön

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments