Mark­ki­naoi­keus vel­voit­ti elo­ku­va­teok­sia ver­tais­ver­kon avul­la la­dan­neen ja edel­leen ja­ka­neen hen­ki­lön mak­sa­maan hyvityksiä

4.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hyvitystä vaadittiin 8.500 euroa, tuomittiin 600 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikuluista yli 31.000 euroa.

Mark­ki­naoi­keus ar­vioi
koh­tuul­li­sen hy­vi­tyk­sen mää­räk­si elo­ku­va­teos­ten ylei­sön saa­ta­vil­le
saat­ta­mi­ses­ta te­le­vi­sio­sar­jan yh­den jak­son osal­ta 50 eu­roa ja ko­koil­lan
elo­ku­van osal­ta 100 eu­roa.

Vas­taa­ja oli kiis­tä­nyt
la­dan­neen­sa ja edel­leen ja­ka­neen­sa elo­ku­va­teok­sia. Vas­taa­ja pe­rus­te­li
kiis­tä­mis­tään muun muas­sa sil­lä, et­tä vas­taa­jan käy­tös­sä oli lan­ga­ton
in­ter­ne­tyh­teys, jo­ta oli mah­dol­lis­ta käyt­tää myös vas­taa­jan asun­non
ul­ko­puo­lel­ta.

Mark­ki­naoi­keus ar­vioi
asias­sa esi­tet­tyä näyt­töä ja kat­soi kan­ta­jien esit­tä­neen riit­tä­vän sel­vi­tyk­sen
sii­tä, et­tä vas­taa­ja oli it­se hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti suo­rit­ta­nut elo­ku­va­teos­ten
la­taa­mi­set. Täs­sä har­kin­nas­sa mark­ki­naoi­keus ot­ti huo­mioon vas­taa­jan in­ter­ne­tin
kes­kus­te­lu­pals­toil­la kir­joit­ta­man ja sen et­tä te­le­vi­sio­sar­jan osat oli la­dat­tu
nii­den ta­ri­nan ete­ne­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Vas­taa­ja oli li­säk­si aloit­ta­nut teos­ten la­taa­mi­set
sa­ma­na päi­vä­nä kun hän oli hank­ki­nut lan­gat­to­man tu­kia­se­man ja la­taa­mi­nen oli
lop­pu­nut kan­ta­jien lä­he­tet­tyä vas­taa­jal­le hy­vi­tyk­sen mak­sa­mis­ta kos­ke­neen vaa­ti­mus­kir­jeen.

***

Mark­ki­naoi­keus vel­voit­taa A:n suo­rit­ta­maan Crys­ta­lis
En­ter­tain­ment UG:lle te­ki­jä­noi­keus­lain 57 §:n 1 mo­men­tin
mu­kais­ta hy­vi­tys­tä 500 eu­roa vii­väs­tys­kor­koi­neen.

Mark­ki­naoi­keus
vel­voit­taa A:n suo­rit­ta­maan Scan­box En­ter­tain­ment A/S:lle
te­ki­jä­noi­keus­lain 57 §:n 1 mo­men­tin mu­kais­ta hy­vi­tys­tä 100
eu­roa vii­väs­tys­kor­koi­neen.

Hy­vi­tyk­sel­le on mak­set­ta­va
vii­väs­tys­kor­koa kor­ko­lain 4 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tun
kor­ko­kan­nan mu­kaan 23.10.2015 lu­kien.

Mark­ki­naoi­keus
vel­voit­taa A:n kor­vaa­maan Crys­ta­lis En­ter­tain­ment UG:n ja
Scan­box En­ter­tain­ment A/S:n oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut yh­teen­sä
31.762,16 eu­rol­la vii­väs­tys­kor­koi­neen.
Oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­jen kor­vauk­sel­le on mak­set­ta­va
vii­väs­tys­kor­koa kor­ko­lain 4 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tun
kor­ko­kan­nan mu­kaan sii­tä läh­tien, kun kuu­kau­si on ku­lu­nut
mark­ki­naoi­keu­den tuo­mion an­ta­mi­ses­ta.

Tiedote: Mark­ki­naoi­keus
vel­voit­ti elo­ku­va­teok­sia Bit­Tor­rent-ver­tais­ver­kon avul­la
la­dan­neen ja edel­leen ja­ka­neen hen­ki­lön mak­sa­maan hy­vi­tyk­siä
te­ki­jä­noi­keuk­sin hal­ti­joil­le
 

Ratkaisu: 2015/628


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments