Lahjana annettujen osakkeiden verotusarvosta vähennettiin rahasto, jonka varat lahjanantaja oli pidättänyt itsellään ja asiasta osakassopimus

1.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:104

Lah­ja­ve­ro­tus – Käy­pä ar­vo – Vä­hen­nys – Osak­keet – SVOP-ra­has­to – Lah­ja­kir­jan eh­to – Osa­kas­so­pi­mus

A:n isä B oli luo­vut­ta­nut A:lle osa­keyh­tiön osak­kei­ta.
Lah­ja­kir­jan mu­kaan lah­jaan ei si­säl­ty­nyt lah­ja­nan­ta­jan osuus
si­joi­te­tun va­paan oman pääo­man ra­has­toon, jo­ka muo­dos­ti
lah­joi­tuk­sen ai­kaan suu­rim­man osan yh­tiön va­ral­li­suu­des­ta. A
omis­ti ky­sei­sen yh­tiön osak­kei­ta myös en­nen tä­tä
lah­joi­tus­ta. Yh­tiön hen­ki­löo­sak­kaat oli­vat en­nen osak­kei­den
lah­joit­ta­mis­ta teh­neet osa­kas­so­pi­muk­sen, jon­ka mu­kaan
si­joi­te­tun va­paan oman pääo­man ra­has­ton va­rat jae­taan
osa­keo­mis­tuk­ses­ta poik­kea­val­la ta­val­la, kos­ka si­joi­tuk­set
oli teh­ty osa­keo­mis­tus­ten suh­tees­ta poi­ke­ten. Myös A oli
si­tou­tu­nut tä­hän so­pi­muk­seen, jon­ka mu­kaan ra­has­ton va­ro­ja
ei jaet­tu lain­kaan hä­nel­le.

Kos­ka
yh­tiö­jär­jes­tyk­ses­sä ei ol­lut mää­räyk­siä osak­kei­den
tuot­ta­mis­ta eri­lai­sis­ta oi­keuk­sis­ta yh­tiön va­ro­ja
jaet­taes­sa, kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä osak­kei­den
ar­vo­na lah­ja­ve­ro­tuk­ses­sa oli voi­tu pi­tää yh­tiön ko­ko
subs­tans­siar­von pe­rus­teel­la las­ket­tua ar­voa. Kun
lah­ja­kir­jaan si­säl­tyi kui­ten­kin eh­to si­joi­te­tun va­paan oman
pääo­man ra­has­ton va­ro­jen kuu­lu­mi­ses­ta lah­ja­nan­ta­jal­le ja
kun A oli si­tou­tu­nut va­ro­jen­ja­koon si­ten, et­tä hän ei saa­nut
it­sel­leen ra­has­ton va­ro­ja yh­tiön ja­kaes­sa nii­tä, kor­kein
hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä ky­sy­myk­ses­sä oli sel­lai­nen
ra­has­sa ar­vioi­ta­vis­sa ole­va lah­ja­nan­ta­jal­le kuu­lu­nut
etuus, jon­ka ar­vo oli otet­ta­va vä­hen­nyk­se­nä huo­mioon
lah­ja­ve­ro­tus­ta toi­mi­tet­taes­sa. Kor­kein hal­lin­to-oi­keus
kat­soi, et­tä yh­tiön subs­tans­siar­von pe­rus­teel­la las­ke­tus­ta
osak­kei­den ar­vos­ta oli vä­hen­net­tä­vä se osa, jo­ka oli
pe­rus­tu­nut yh­tiöl­lä ol­leen si­joi­te­tun va­paan oman pääo­man
ra­has­ton ar­voon. Ve­ro­vuo­si 2010.

KHO:2016:104

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments