KHO ku­mo­si Viestintäviraston huo­mat­ta­van mark­ki­na­voi­man te­ley­ri­tyk­sil­le an­ta­mia enim­mäis­hin­noit­te­lupää­tök­siä

30.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vies­tin­tä­vi­ras­to voi aset­taa HMV-te­ley­ri­tyk­sel­le vel­vol­li­suu­den vuok­ra­ta ti­laa­jayh­teyt­tä kil­pai­le­val­le te­ley­ri­tyk­sel­le.

Ti­laa­jayh­tey­del­lä tar­koi­te­taan si­tä te­le­ver­kon osaa,
jo­ta käy­te­tään pu­he- ja laa­ja­kais­ta­liit­ty­mien
tar­joa­mi­sek­si lop­pua­siak­kaal­le. 
Ti­laa­jayh­teyt­tä HMV-yri­tyk­sel­tä vuok­ran­nut te­ley­ri­tys voi
tar­jo­ta alueen lop­pua­siak­kail­le laa­ja­kais­ta- ja
pu­he­lu­pal­ve­lui­ta.

Vies­tin­tä­vi­ras­to oli huh­ti­kuus­sa
2015 an­ta­nut DNA Oy:lle, Eli­sa Oyj:lle, An­via Te­le­com Oy:lle,
Lou­nea Oy:lle ja Te­lia­So­ne­ra Fin­land Oyj:lle vuo­den 2015 alus­ta
voi­maan tul­leen tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren no­jal­la
ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den enim­mäis­hin­noit­te­lua kos­ke­vat
pää­tök­set. DNA, Eli­sa, An­via ja Lou­nea va­lit­ti­vat pää­tök­sis­tä
kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kiel­si Vies­tin­tä­vi­ras­ton pää­tös­ten täy­tän­töön­pa­non hei­nä­kuus­sa 2015.

Kor­kein
hal­lin­to-oi­keus kat­soi tä­nään an­ta­mil­laan pää­tök­sil­lä, et­tä
Vies­tin­tä­vi­ras­ton oli tul­lut so­vel­taa asiois­sa
nou­da­tet­ta­vaan me­net­te­lyyn tie­toyh­teis­kun­ta­kaar­ta, sil­lä
pää­tök­set oli an­net­tu tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren voi­maan­tu­lon
jäl­keen.

Kos­ka kui­ten­kin tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren
mu­kai­nen ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den kus­tan­nus­suun­tau­tu­neen
hin­noit­te­lun ar­vioin­ti­mal­li saat­toi joh­taa
HMV-te­ley­ri­tyk­sen kan­nal­ta epäe­dul­li­sem­paan lop­pu­tu­lok­seen
kuin vies­tin­tä­mark­ki­na­lain mu­kai­nen ar­vioin­ti­mal­li, ei
Vies­tin­tä­vi­ras­ton oli­si tul­lut ar­vioi­da
ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den hin­noit­te­lun
kus­tan­nus­suun­tau­tu­nei­suut­ta tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren
mu­kai­ses­ti. Kus­tan­nus­suun­tau­tu­nei­suu­den ar­vioin­tiin oli­si
tul­lut so­vel­taa vies­tin­tä­mark­ki­na­la­kia. Vies­tin­tä­vi­ras­to
oli si­ten so­vel­ta­nut ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den
kus­tan­nus­suun­tau­tu­nei­suu­den ar­vioin­tiin vää­rää la­kia.

Vies­tin­tä­vi­ras­ton
val­von­ta­pää­tök­set kos­ki­vat te­le­verk­koon pää­syn
tuk­ku­mark­ki­nan viit­tä suur­ta toi­mi­jaa ja val­tao­saa
ky­sei­ses­tä mark­ki­nas­ta ja ky­sy­myk­ses­sä ole­van mark­ki­nan
tuot­teis­ta. Laa­juu­ten­sa ja vai­ku­tus­ten­sa vuok­si
Vies­tin­tä­vi­ras­ton pää­tös­ten ei kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den
pää­tös­ten mu­kaan voi­tu kat­soa ole­van tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren
edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la yk­sit­täis­ta­pauk­sel­li­sia.

Vie­lä
kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi DNA Oy:ta kos­ke­vas­sa
vuo­si­kir­ja­pää­tök­ses­sään, et­tä pää­tös­ten muo­dos­ta­ma
ko­ko­nai­suus ja nii­den laa­juus huo­mioon ot­taen
Vies­tin­tä­vi­ras­ton oli­si tul­lut nou­dat­taa
tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren ja unio­nin sään­te­lyn mu­kai­sia
kan­sal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä kuu­le­mis­me­net­te­ly­jä.

Tä­nään an­ne­tuis­ta pää­tök­sis­tä DNA Oy:tä kos­ke­va pää­tös on jul­kais­tu KHO:n vuo­si­kir­ja­pää­tök­se­nä.

KHO 2016:112

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments