Sukupuolisiveellisyyden toistuva julkinen loukkaaminen osoitti henkilön sopimattomaksi pitämään hallussa asetta

28.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suo­men HAO: Am­pu­ma-ase – Hank­ki­mis­lu­pa – Käyt­täy­ty­mi­nen – Su­ku­puo­li­si­veel­li­syy­den jul­ki­nen louk­kaa­mi­nen

A oli usei­den vuo­sien ajan ja tois­tu­vas­ti mas­tur­boi­nut
jul­ki­sil­la pai­koil­la eri paik­ka­kun­nil­la. Näis­tä teois­ta
hä­nel­le oli an­net­tu usei­ta ran­gais­tus­vaa­ti­muk­sia
su­ku­puo­li­si­veel­li­syy­den jul­ki­sen louk­kaa­mi­sen
pe­rus­teel­la. A oli jat­ka­nut toi­min­taan­sa vie­lä am­pu­ma-aseen
hank­ki­mis­lu­pa­ha­ke­muk­seen liit­ty­vän kuu­le­mi­sen jäl­keen­kin,
vaik­ka oli kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­sa lu­van­nut lo­pet­taa
jul­ki­sil­la pai­koil­la mas­tur­boin­nin.

Hal­lin­to-oi­keus
hyl­kä­si A:n va­li­tuk­sen po­lii­si­lai­tok­sen pää­tök­ses­tä, jol­la
hä­nen ki­vää­riä kos­ke­va hank­ki­mis­lu­pa­ha­ke­muk­sen­sa oli
hy­lät­ty am­pu­ma-ase­lain 45 §:n 1 mo­men­tis­sa mai­ni­tun
käyt­täy­ty­mi­sen pe­rus­teel­la. Hal­lin­to-oi­keu­den mu­kaan A:n
käyt­täy­ty­mi­nen osoit­ti piit­taa­mat­to­muut­ta lain ja sään­tö­jen
nou­dat­ta­mis­ta koh­taan se­kä yleis­tä elä­män­hal­lin­nan ja
it­se­hil­lin­nän puu­tet­ta. Näin ol­len A:ta ei käyt­täy­ty­mi­sen­sä
pe­rus­teel­la ol­lut pi­det­tä­vä so­pi­va­na pi­tä­mään hal­lus­saan
am­pu­ma-asei­ta ja aseen osia.

Itä-Suo­men HAO 23.5.2016 16/0558/1

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments