Maataloutta harjoittaneen avoparin eron yhteydessä maksettu hyvitys oli verovapaata tuloa

30.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Vaa­san HaO: Hen­ki­lö­koh­tai­sen tu­lon ve­ro­tus – En­nak­ko­rat­kai­su – Tu­lon ve­ro­na­lai­suus – Avoe­ron joh­dos­ta mak­set­ta­va hy­vi­tys – Maa­ta­lous – Yrit­tä­jä­puo­li­sot

A ja B oli­vat asu­neet ja työs­ken­nel­leet yh­des­sä yli 20 vuo­den
ajan B:n omis­ta­mal­la maa­ti­lal­la. Puo­li­soil­la oli yh­tei­siä
lap­sia. A oli osal­lis­tu­nut maa­ti­lan töi­hin ja ke­hit­tä­mi­seen
se­kä hoi­ta­nut kaik­ki ko­din­hoi­to­työt. Avo­lii­ton ai­ka­na A oli
hank­ki­nut omis­tuk­seen­sa oman ko­ti­ti­lan­sa, jon­ka pel­to­jen
tuet ja tuo­tot oli­vat lai­no­jen ly­hen­nys­ten jäl­keen tul­leet B:n
omis­ta­man ti­lan hy­väk­si. 

Maa­ti­lan työ­hön pe­rus­tu­vat
an­sio­tu­lo-osuu­det oli jaet­tu yrit­tä­jä­puo­li­soi­den kes­ken
ta­san. Kol­me­na vii­mei­se­nä ve­ro­vuo­te­na en­nen puo­li­soi­den
eroa A:n an­sio­tu­lo-osuus oli ol­lut 60 % maa­ta­lou­den
jaet­ta­vas­ta yri­tys­tu­los­ta. 

A ja B oli­vat so­pi­neet,
et­tä B mak­saa A:lle avoe­ron joh­dos­ta hy­vi­tys­tä 70.000 eu­roa.
Hy­vi­tyk­sen pe­rus­teis­ta ei ol­lut kir­jal­li­ses­ti so­vit­tu. 

Ve­ro­hal­lin­to
an­toi A:n ha­ke­muk­seen en­nak­ko­rat­kai­sun ja kat­soi, et­tä
puo­let mak­set­ta­vas­ta hy­vi­tyk­ses­tä on ve­ro­na­lais­ta tu­loa
tu­lo­ve­ro­lain 29 §:n pe­rus­teel­la. Lop­puo­sa on ha­ki­jan
ve­ro­va­paa­ta tu­loa sen pe­rus­teel­la, et­tä ha­ki­jan te­ke­mä
ta­va­no­mai­nen ko­ti­työ on an­ta­nut toi­sel­le avo­puo­li­sol­le
mah­dol­li­suu­den kar­tut­taa omai­suut­taan an­sio­työl­lä. 

Hal­lin­to-oi­keus
ku­mo­si A:n va­li­tuk­ses­ta Ve­ro­hal­lin­non an­ta­man
en­nak­ko­rat­kai­sun ja lau­sui uu­te­na en­nak­ko­rat­kai­su­na, et­tä
hy­vi­tys on ko­ko­nai­suu­des­saan A:n ve­ro­va­paa­ta tu­loa.  

Hal­lin­to-oi­keus
kat­soi, et­tä avo­puo­li­soi­den yh­des­sä har­joit­ta­ma maa­ta­lous
on ver­rat­ta­vis­sa avoi­men yh­tiön toi­min­taan. Kun otet­tiin
huo­mioon hy­vi­tyk­sen mää­rä ja ajan­jak­so, jol­ta hy­vi­tys
mak­set­tiin se­kä se, et­tä A:ta oli ve­ro­tet­tu maa­ta­lou­den
yrit­tä­jä­puo­li­so­na ja hä­nen tu­lo­naan oli ve­ro­tet­tu
vä­hin­tään puo­let maa­ta­lou­den jaet­ta­vas­ta
an­sio­tu­lo-osuu­des­ta se­kä ve­ro­te­tut tu­lo-osuu­det,
hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä näis­sä olo­suh­teis­sa A:n B:ltä
saa­ma hy­vi­tys oli osit­tain hy­vi­tys­tä ta­va­no­mai­ses­ta
ko­ti­työs­tä ja osit­tain saa­mat­ta jää­nyt­tä voit­to-osuut­ta
yh­tei­ses­ti har­joi­te­tus­ta maa­ta­lou­des­ta se­kä osit­tain
pääo­ma­si­joi­tuk­sen pa­lau­tus­ta. 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments