Liech­tens­tei­ni­lai­ses­ta pan­kis­ta saa­dut tie­dot voi­tiin ot­taa Suo­mes­sa ve­ro­tus­ta toi­mi­tet­taes­sa huo­mioon

28.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) on rat­kais­sut liech­tens­tei­ni­lai­seen pank­kiin pe­rus­te­tun sää­tiön edun­saa­jan ve­ro­tus­ta kos­ke­va va­li­tuk­sen.

KHO py­syt­ti asias­sa
hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen lop­pu­tu­lok­sen ei­kä muut­ta­nut
toi­mi­tet­tu­ja ve­ro­tuk­sia, jois­sa hen­ki­lön tu­lot ja
va­ral­li­suus oli muun sel­vi­tyk­sen puut­tues­sa ar­vioi­tu.

Ve­ro­hal­lin­to oli saa­nut ul­ko­mai­sel­ta
ve­ro­vi­ra­no­mai­sel­ta tie­don, et­tä Suo­mes­sa ylei­ses­ti
ve­ro­vel­vol­li­nen hen­ki­lö oli en­si­si­jai­se­na edun­saa­ja­na
liech­tens­tei­ni­lai­seen pank­kiin pe­rus­te­tus­sa sää­tiös­sä.

Sää­tiön
va­rat ve­ro­tet­tiin hen­ki­lön va­ral­li­suu­te­na vuo­del­ta 2005 ja
ar­vioi­tu tuot­to ve­ro­na­lai­se­na tu­lo­na vuo­sil­ta 2005–2010.
Hen­ki­lön mak­set­ta­vak­si tu­li­vat myös ve­ron­ko­ro­tuk­set.

Hen­ki­lö
ve­to­si sii­hen ylei­ses­ti tie­dos­sa ole­vaan seik­kaan, et­tä
tie­dot oli alun pe­rin saa­tu anas­ta­mal­la ja kat­soi, et­tä tä­män
vuok­si tie­to­ja ei saa­nut ot­taa huo­mioon hä­nen ve­ro­tuk­ses­saan.

KHO
kat­soi, et­tä ul­ko­mai­sel­ta ve­ro­vi­ra­no­mai­sel­ta vir­ka-apu­na
saa­tu ai­neis­to voi­tiin ot­taa näyt­tö­nä huo­mioon, vaik­ka oli
mah­dol­lis­ta, et­tä ai­neis­ton han­kin­taan oli liit­ty­nyt ri­kos.

Hen­ki­lö
ve­to­si myös Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­seen vii­ta­ten
sii­hen, et­tä hä­nen ei tar­vit­se osal­lis­tua asian
sel­vit­tä­mi­seen, kos­ka ve­ron­ko­ro­tuk­set ovat
ran­gais­tuk­sen­luon­tei­sia ja tä­män joh­dos­ta hän­tä suo­jaa niin
sa­not­tu it­sek­ri­mi­noin­ti­suo­ja (syy­te­tyn oi­keus vai­tio­loon
ja oi­keus ol­la myö­tä­vai­kut­ta­mat­ta oman syyl­li­syy­ten­sä
sel­vit­tä­mi­seen). KHO kat­soi, et­tä hen­ki­lön kiel­täy­ty­mi­nen
an­ta­mas­ta asias­sa sel­vi­tys­tä ei es­tä­nyt ve­ro­tuk­sen
toi­mit­ta­mis­ta.

Tiedote:


Liech­tens­tei­ni­lai­ses­ta pan­kis­ta saa­dut tie­dot voi­tiin ot­taa
Suo­mes­sa ve­ro­tus­ta toi­mi­tet­taes­sa huo­mioon, vaik­ka hen­ki­lö
kiel­täy­tyi an­ta­mas­ta asias­ta sel­vi­tys­tä

KHO:2016:100

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments