Kunta ei voi ulkoistaa julkisen vallan käyttöä vanhuspalveluita myönnettäessä

14.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Itä-Suomen HAO: Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu – Julkisen vallan käyttö – Ostopalvelu – Vanhuspalvelulaki

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian
toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi seuraavilla
perusteilla.

Saadun selvityksen mukaan viranhaltijan päätökseen valmistelijaksi merkitty henkilö on S Oy:n R:n yksikön johtaja.

Viranomaisen
lausunnon mukaan R:n kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut S
Oy:lle. Tuotantovastuu palveluista on kyseisellä yrityksellä.
Perusturvan viranomaistehtävät hankitaan sopimuksiin perustuen J:n
kunnalta. R:n kunnassa kunnanhallitus vastaa perusturvan vastuualueeseen
kuuluvista terveydenhuolto- ja sosiaalilainsäädännön mukaisista
tehtävistä. Monijäsenistä toimielintä vaativat yksilöasiat ratkaistaan
R:n kunnanhallituksen yksilöjaostossa.

Mikäli julkista hallintotehtävää ja, niin kuin nyt kyseessä olevassa
asiassa, siihen mahdollisesti sisältyvää julkisen vallan käyttöä ei ole
siirretty Suomen perustuslain 124 §:n mukaisesti lailla tai lain nojalla
muulle kuin viranomaiselle, tällaisen tehtävän hoitaminen kuuluu vain
viranomaisille eli virkavastuulla toimiville virkamiehille tai
luottamusmiehille. Näin sen vuoksi, että hallinnollinen vallankäyttö
vaatii erityisiä oikeudellisia takeita. Tavoitteena on taata julkisen
vallan käyttöä koskevan päätöksenteon lainmukaisuus, yhtenäisyys ja
objektiivisuus. Julkisen vallan käyttö on sidottu muun muassa
menettelyllisesti. Menettelyä sääntelee hallinnon yleislainsäädäntö,
muun ohella hallintolaki ja sen esteellisyyssäännökset.

Kunta voi
lain nojalla järjestää sosiaalihuollon alaan kuuluvat tehtävät muun
muassa hankkimalla palveluita yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kun
kunta ulkoistaa palvelun tuottamisen, se ei voi sitoa julkisen vallan
käyttöä koskevaa päätöksentekoaan lakiin perustumattomalla tavalla.
Päätöksenteosta on pidettävä erillään toiminnan tosiasiallinen
tuottaminen.

– – –

Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus arvioi, että päätöksenteossa
julkista valtaa on käyttänyt S Oy:n Rantasalmen yksikön johtaja, joka
ei ole ollut virkasuhteessa kuntaan. Näin on tehty ilman, että nyt
kyseessä olevaa julkista hallintotehtävää olisi siirretty Suomen
perustuslain 124 §:n mukaisesti lailla tai sen nojalla muun kuin
viranomaisen tehtäväksi. Päätös on näin ollen syntynyt virheellisessä
järjestyksessä ja se on jo tällä perusteella kumottava.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments