Kor­keim­man oi­keu­den jä­se­nen vir­kaan esi­te­tään laa­man­ni Ta­tu Lep­päs­tä

29.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lep­pä­nen on toi­mi­nut Hy­vin­kään kä­rä­jäoi­keu­den laa­man­ni­na vuo­des­ta 2014 al­kaen.

Kor­kein oi­keus (KKO) esit­tää, et­tä 1.9.2016 täy­tet­tä­vään
jä­se­nen vir­kaan ni­mi­te­tään kä­rä­jäoi­keu­den laa­man­ni,
oi­keus­tie­teen toh­to­ri Ta­tu Lep­pä­nen.

Hä­nel­lä on tuo­miois­tuin­ko­ke­mus­ta usean vuo­den ajal­ta
myös kä­rä­jä­tuo­ma­rin ja ho­vioi­keu­den­neu­vok­sen se­kä
kor­keim­man oi­keu­den esit­te­li­jän teh­tä­vis­tä. Ai­kai­sem­min
Lep­pä­nen on toi­mi­nut pit­kään tut­ki­mus­teh­tä­vis­sä Hel­sin­gin
ylio­pis­ton ri­kos- ja pro­ses­sioi­keu­den lai­tok­sel­la ja
lain­sää­dän­tö­neu­vok­se­na oi­keus­mi­nis­te­riön
lain­val­mis­te­luo­sas­tol­la se­kä ly­hyen ajan edus­kun­nan
oi­keu­sa­sia­mie­hen­sih­tee­ri­nä. Hä­nen tut­ki­mus- ja
lain­val­mis­te­lu­työn­sä on pai­not­tu­nut pro­ses­sioi­keu­teen,
eri­tyi­ses­ti si­vii­lip­ro­ses­si-, to­dis­te­lu- ja
ulo­sot­to-oi­keu­den aloil­le. Li­säk­si Lep­pä­nen on toi­mi­nut
pu­heen­joh­ta­ja­na, jä­se­ne­nä tai asian­tun­ti­ja­na lu­kui­sis­sa
eri työ­ryh­mis­sä oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Oi­keus­mi­nis­te­riö
tu­lee esit­te­le­mään vi­ran täyt­töä kos­ke­van asian
val­tio­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa. Pää­tök­sen ni­mi­tyk­ses­tä
te­kee ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti.

 Kor­keim­man oi­keu­den jä­se­nen vir­kaan esi­te­tään laa­man­ni Ta­tu Lep­päs­tä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments