Kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­tie­dot jatkossa mak­sut­ta saa­ta­vil­le verk­koon

28.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ei enää kuu­lu­tuk­sia vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä

Oi­keus­mi­nis­te­riön aset­ta­ma työ­ryh­mä eh­dot­taa EU:n uu­den mak­su­ky­vyt­tö­myy­sa­se­tuk­sen edel­lyt­tä­miä muu­tok­sia
lain­sää­dän­töön. Kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­re­kis­te­ri siir­ret­täi­siin saa­ta­vil­le in­ter­ne­tis­sä mak­sut­ta.
Tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa vel­ko­jien tie­don­saan­tia vi­reil­lä ole­vis­ta kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­me­net­te­lyis­tä, jot­ta vel­ko­jat voi­vat val­voa etu­jaan myös ra­jat ylit­tä­vis­sä ti­lan­teis­sa.

Ver­kos­sa nä­kyi­si­vät re­kis­te­riin mer­ki­tyt tie­dot, ku­ten me­net­te­lyn aloit­ta­mis­päi­vä, asiaa kä­sit­te­le­vä tuo­miois­tuin se­kä ve­lal­li­sen ni­mi ja osoi­te. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­töä laa­jen­net­tai­siin. Ve­lal­li­sen hen­ki­lö­tun­nus­ta ei kui­ten­kaan jul­kais­tai­si in­ter­ne­tis­sä.

Jä­sen­val­tioi­den kan­sal­li­set mak­su­ky­vyt­tö­myys­re­kis­te­rit on tar­koi­tus liit­tää yh­teen Eu­roo­pan oi­keus­por­taa­lin avul­la vuon­na 2019. Por­taa­li toi­mii jul­ki­se­na
yh­teys­pis­tee­nä, jon­ka kaut­ta esi­mer­kik­si ul­ko­mai­nen vel­ko­ja voi ha­kea tie­to­ja.

Kon­kurs­si- ja
yri­tys­sa­nee­raus­re­kis­te­rin tie­dot ovat Suo­mes­sa ny­kyi­sin­kin jul­ki­sia, mut­ta ne ei­vät ole saa­ta­vil­la ver­kos­sa. Jo­kai­sel­la on oi­keus saa­da tie­to­ja re­kis­te­ris­tä pyy­tä­mäl­lä nii­tä Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sel­ta. Re­kis­te­rin ote mak­saa 22 eu­roa.

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, et­tä yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­lyä kos­ke­vat tie­dot oli­si­vat saa­ta­vil­la in­ter­ne­tis­sä vain sil­loin, kun jär­jes­tel­lään elin­kei­non- tai am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na toi­mi­van ve­lal­li­sen elin­kei­no­toi­min­nas­sa syn­ty­nyt­tä vel­kaa. Muil­ta osin vel­ka­jär­jes­te­ly­re­kis­te­rin tie­to­ja oli­si pyy­det­tä­vä ny­kyi­seen ta­paan Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sel­ta, jo­ka an­tai­si tie­dot mak­sut­ta.

Saa­ta­vien il­moit­ta­mis­ta ra­jat ylit­tä­vis­sä ti­lan­teis­sa hel­po­tet­tai­siin. Vel­ko­jat voi­si­vat il­moit­taa saa­ta­van­sa kon­kurs­sis­sa, yri­tys­sa­nee­rauk­ses­sa ja yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­lys­sä suo­men ja ruot­sin kie­len li­säk­si eng­lan­nin kie­lel­lä.

Mak­su­ky­vyt­tö­myys­re­kis­te­rien tie­to­jen jul­kai­se­mi­nen in­ter­ne­tis­sä al­kai­si 26.6.2018, jol­loin ase­tuk­sen re­kis­te­rei­tä kos­ke­via sään­nök­siä ryh­dy­tään so­vel­ta­maan EU:ssa. Uu­dis­tuk­sel­la edis­tet­täi­siin jul­kis­ten pal­ve­lu­jen di­gi­ta­li­soin­tia, jo­ka on yk­si hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­keis­ta.

EU:n ny­kyis­tä mak­su­ky­vyt­tö­myy­sa­se­tus­ta so­vel­le­taan kon­kurs­siin ja yri­tys­sa­nee­rauk­seen. Uut­ta ase­tus­ta ryh­dy­tään 26.6.2017 al­kaen so­vel­ta­maan myös yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­lyyn. Jos vel­ka­jär­jes­te­ly­pää­tös teh­dään 26.6.2017 jäl­keen, se tun­nus­te­taan myös muis­sa jä­sen­val­tiois­sa.

Tä­mä pa­ran­taa ve­lal­li­sen mah­dol­li­suuk­sia liik­kua va­paas­ti ra­jo­jen yli esi­mer­kik­si työn vuok­si.

Ei enää kuu­lu­tuk­sia vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, et­tä kuu­lut­ta­mi­ses­ta kon­kurs­si- ja
yri­tys­sa­nee­rau­sa­siois­sa pää­sään­töi­ses­ti luo­vut­tai­siin, kos­ka re­kis­te­rin tie­dot oli­si­vat saa­ta­vil­la ver­kos­sa.

Vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä kuu­lut­ta­mi­nen oli­si kui­ten­kin edel­leen mah­dol­lis­ta poik­keus­ti­lan­teis­sa, ku­ten sil­loin, jos pe­sän­hoi­ta­ja ar­vioi tun­te­mat­to­mia vel­ko­jia ole­van pal­jon.

Kon­kurs­sin al­ka­mi­sen oi­keus­vai­ku­tuk­set lii­tet­täi­siin kuu­lut­ta­mi­sen si­jas­ta sii­hen het­keen, jol­loin kon­kurs­sin al­ka­mi­ses­ta on teh­ty mer­kin­tä re­kis­te­riin.

Työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on myös ar­vioi­da ny­kyi­sen kon­kurs­si­lain toi­mi­vuut­ta ja
mah­dol­li­suuk­sia yk­sin­ker­tais­taa kon­kurs­si­me­net­te­lyä.

Täl­tä osin työn on mää­rä val­mis­tua 31.3.2017.

Kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­tie­dot mak­sut­ta saa­ta­vil­le verk­koon

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments