KKO myön­si va­li­tus­lu­van Ta­pa­ni­lan rais­kaus­ta kos­ke­vas­sa asias­sa

30.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyt­tä­jä ja kak­si vas­taa­jaa ha­ki­vat va­li­tus­lu­paa ho­vioi­keu­den vii­me huh­ti­kuus­sa an­ta­maan tuo­mioon, jol­la kol­me nuor­ta mies­tä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta.

Kor­kein oi­keus (KKO) on myön­tä­nyt syyt­tä­jäl­le ja yh­del­le
vas­taa­jis­ta va­li­tus­lu­van.

Vii­den nuo­ren mie­hen ryh­mä oli vii­me
vuo­den maa­lis­kuus­sa Ta­pa­ni­las­sa läh­te­nyt seu­raa­maan
ju­nas­ta pois­tu­nut­ta nuor­ta nais­ta. Nai­nen rais­kat­tiin hä­nen
ol­les­sa mat­kal­la ko­tiin­sa si­ten, et­tä nai­ses­ta oli pi­det­ty
kiin­ni ja kak­si mie­his­tä oli tun­keu­tu­nut sor­min nai­sen
su­ku­puo­lie­li­meen ja pe­räauk­koon. Kä­rä­jäoi­keus kat­soi kol­men
mie­hen syyl­lis­ty­neen rais­kauk­seen ja hyl­kä­si syyt­teen kah­den
muun osal­ta.

Ho­vioi­keus ko­rot­ti mies­ten tuo­mioi­ta. Se
kat­soi mies­ten syyl­lis­ty­neen rais­kauk­sen si­jas­ta tör­keään
rais­kauk­seen. Kak­si te­ko­het­kel­lä alai­käis­tä tuo­mit­tiin
vuo­den ja yh­dek­sän kuu­kau­den mit­tai­siin eh­dol­li­siin
van­keus­ran­gais­tuk­seen. Mie­his­tä te­ko­het­kel­lä täy­si-ikäi­nen
sai kah­den vuo­den ja nel­jän kuu­kau­den pi­tui­sen eh­dot­to­man
van­keus­ran­gais­tuk­sen. Hä­nel­le myön­net­tiin syyt­tä­jän ohel­la
va­li­tus­lu­pa asias­sa.

 KKO myön­si va­li­tus­lu­van Ta­pa­ni­lan rais­kaus­ta kos­ke­vas­sa asias­sa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments