Hallinto-oikeuden tutkittava asia kun viranomainen ei ollut ratkaissut sille tehtyä hakemusta

7.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:85

Viranomaisen passiviteetti – Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva vaatimus – Asian vireillepano kunnassa – Hallintoriitahakemus – Kunnan velvoite ratkaista asia – Asian jääminen ratkaisematta kunnassa – Hakemuksen siirtäminen kunnalle

A oli vaatinut hallinto-oikeuteen 12.12.2014 toimittamassaan
hallintoriitahakemuksessa, että T:n koulutuslautakunta tai T:n kunta
velvoitetaan suorittamaan hänelle virkasuhteeseen perustuvia korvauksia
yli 10 000 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 1.9.2011 lukien
sekä vahingonkorvausta. Asiassa oli hakemuksen mukaan kysymys muun
ohella ylityökorvauksista, joiden perusteena olivat A:lle ennen
irtisanomista järjestetyt ohjauskeskustelut ja työnohjaus,
ateriakorvauksista, vuosilomakorvauksesta sekä maksamatta jääneestä
palkasta.

Hallinto-oikeus jätti hallintoriitahakemuksen ja
vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta. Hallintoriitahakemus jätettiin
tutkimatta sillä perusteella, että palkkasaatavaa ja muuta taloudellista
etuutta koskevat vaatimukset tuli ratkaista kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain 55 ja 50 §:n mukaisessa järjestyksessä eli
viranhaltijan oli vaadittava suoritusta työnantajalta, jonka päätökseen
haetaan muutosta viranhaltijalain mukaisesti kunnallisvalituksin. Asiaa
ei siten voitu käsitellä hallintoriitana.

Korkein
hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin
hallinto-oikeus oli jättänyt hallintoriitahakemuksen tutkimatta ja
siirsi asian T:n kunnan ratkaistavaksi kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 55 §:n mukaisena hakemusasiana. A oli toimittanut 2.8.2011
sähköpostitse kunnan palkanlaskentaan viran hoitoonsa liittyvän palkkaa
ja muita taloudellisia etuuksia koskevan hakemuksen. Kunta ei ollut
käsitellyt eikä ratkaissut asiaa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain ja hallintolain perusteella kunnalla oli työnantajana velvollisuus
ratkaista sille toimitettu hakemus. Ratkaisuvelvoite ei riippunut siitä,
mikä mahdollisesti oli ratkaisun lopputulos. Kun otettiin huomioon,
että opettaja oli jo pannut asian vireille kunnassa saamatta siihen
kuitenkaan muutoksenhakukelpoista ratkaisua, hallinto-oikeuden päätös
jättää tutkimatta opettajan vaatimukset oli tästä syystä virheellinen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments