Viranomainen voi antaa virkamiehelle uudelleen varoituksen edellisen kumouduttua muotovirheen johdosta.

19.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:70

Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Virkamieslautakunta – Kumoaminen muotovirheen johdosta – Asian uudelleen käsittely – Kohtuullinen aika – Viranomaisen valitusoikeus

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta oli 18.12.2012 antanut
A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen
varoituksen. Varoitus oli perustunut A:n menettelyyn virantoimituksessa
1.11.2012 ja 20.11.2012.

Virkamieslautakunta oli 17.5.2013
A:n oikaisuvaatimuksesta, tutkimatta oikaisuvaatimuksen perusteita
enemmälti, kumonnut maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksen
muotovirheen johdosta. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta oli,
aiemman päätöksensä tultua kumotuksi muotovirheen johdosta, ottanut
asian uudelleen käsiteltäväksi ja 15.7.2013 antanut A:lle varoituksen
samoilla perusteilla kuin 18.12.2012.

Virkamieslaissa ei
säädetä, missä ajassa varoitus on annettava sen antamiseen johtaneiden
perusteiden tultua työnantajan tietoon. Lähtökohtana voidaan kuitenkin
pitää, että varoitus annetaan asian laatu ja olosuhteet huomioon ottaen
kohtuullisessa ajassa edellä mainitusta ajankohdasta.

Kun
asiaa oli uudelleen käsitelty maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa
aiemman päätöksen tultua kumotuksi muotovirheen johdosta, kohtuullista
aikaa harkittaessa ei voitu ottaa huomioon asian käsittelyyn
virkamieslautakunnassa kulunutta aikaa. Hallinto-oikeuden ei olisi
tullut kumota valituslautakunnan 15.7.2013 antamaa varoitusta koskevaa
päätöstä sillä perustella, että varoituksen antamiseen kulunut aika
laskettuna sen antamiseen johtaneista perusteista oli ollut liian pitkä.

Kun
hallinto-oikeudella oli ollut asiasta toinen käsitys, hallinto-oikeuden
päätös oli kumottava ja asia palautettava hallinto-oikeudelle uudelleen
käsiteltäväksi.

Asiassa oli kysymys myös viranomaisen valitusoikeudesta.

KHO:2016:70

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments