Viittomakieliselle pitää tulkata tarvittaessa myös tuomioistuimen lausumapyynnöt

20.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:73

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Menettely hallinto-oikeudessa – Kuuleminen – Tulkitseminen ja kääntäminen – Viittomakieli

Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen C:n
huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen
käsittelystä. Hallinto-oikeus oli A:n ja B:n kuulemiseksi toimittanut
heille hallinto-oikeudessa huostaanottoasioissa tavanomaisesti käytetyn
selityspyynnön ja huostaanottohakemuksen suomen kielellä. A ja B eivät
olleet toimittaneet hallinto-oikeudelle selitystä eivätkä pyytäneet
hallinto-oikeudessa suullisen käsittelyn toimittamista.

Korkeimmassa
hallinto-oikeudessa oli sittemmin ilmennyt, että A, jonka äidinkieleksi
väestötietojärjestelmään oli merkitty viittomakieli, ei ymmärtänyt
kirjoitettua suomea. Epäselväksi oli myös jäänyt, missä määrin B, jonka
äidinkieli niin ikään oli viittomakieli, kykeni ymmärtämään
hallinto-oikeuden lähetekirjeissä ja huostaanottohakemuksessa käytettyä
kieltä.

Hallintolainkäyttölain 77 §:n 1 momentin 1 kohdan
perusteella hallinto-oikeuden on huostaanottoasiassa huolehdittava
tulkitsemisesta ja kääntämisestä, jos asianosainen ei osaa
hallinto-oikeudessa käytettävää kieltä tai ei voi aisti- tai puhevian
takia tulla sillä ymmärretyksi. Tuomioistuimen tällä velvollisuudella
pyritään varmistamaan, että asianosainen ymmärtää tulkitsemisen avulla
tuomioistuinta ja että hänellä on riittävät edellytykset valvoa
oikeuksiaan. Jos huostaanottoasiassa asianosaisena oleva
viittomakielinen henkilö ei osaa suomea tai ruotsia niin hyvin, että hän
kykenisi ymmärtämään tuomioistuimen lähetteitä tai niitä kirjallisia
selvityksiä, joista häntä tulee kuulla, tuomioistuimen on tarvittaessa
huolehdittava myös tämän aineiston riittävästä tulkitsemisesta
viittomakielelle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:ta
ja B:tä ei ollut hallinto-oikeudessa kuultu tavalla, joka täyttäisi
hallintolainkäyttölain 77 §:n 1 momentin mukaiset vaatimukset.
Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin
hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi siten, että A:ta ja B:tä
kuullaan asianmukaisesti ja että he tulevat tuomioistuimessa
ymmärretyiksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments