Verohallinto ei korjannut omaa virhettään

12.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

AOA Sakslin moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan

Kanteluasian tutkinnan yhteydessä ilmeni, että vuoden 2012
ennakkopidätysprosentin laskennassa Verohallinnossa oli tapahtunut
ohjelmointivirhe. Sen seurauksena noin 3 600 verovelvollisen ulkomailta
saama eläketulo kirjautui ennakonpidätysprosentin laskentaan kahteen
kertaan.

Verohallinto jätti virheen korjaamisen asiakkaiden oman aktiivisuuden
varaan. Perusteeksi tälle esitettiin, että verovelvollisia ohjataan
yleisesti tarkastamaan ennakonpidätysprosentin laskennassa käytetyt
tiedot. Verohallinnossa pidettiin todennäköisenä, että asiakkaat
huomaavat virheen, koska ennakonpidätysprosentti muuttui virheen vuoksi
huomattavasti edellisestä vuodesta. Verohallinto piti hyvän hallinnon
toteutumisen kannalta riittävänä, että asiakaspalvelun henkilökunnalle
oli selvitetty syy virheeseen ja ohjattu virheen korjaamisessa niin
puhelinpalvelussa kuin henkilökohtaisessa asioinnissa.

Vain noin puolet 3 600 eläkkeensaajasta haki muutosta
ennakonpidätykseen. Siten noin 1 800 eläkkeensaajan ennakonpidätys
toimitettiin liian suurena verovuoden 2012 aikana. He saivat liikaa
perityn veron takaisin ennakonpalautuksena vuoden 2013 joulukuussa.

AOA arvioi, että virhe koski lähtökohtaisesti iäkkäitä henkilöitä.
Joukossa oli voinut olla henkilöitä, joiden toimintakyky oli
rajoittunut. Verohallinnon lausunnoista ja selvityksistä ei ilmennyt,
oliko virheen korjaamistapaa arvioitaessa kiinnitetty huomiota näiden
verovelvollisten mahdollisiin erityistarpeisiin.

AOA:n mielestä Verohallinnon toimenpiteet eivät olleet riittävät.
Hyvän hallinnon palveluperiaate ja viranomaisen neuvontavelvollisuus
olisivat edellyttäneet, että Verohallinto olisi pyrkinyt jollakin
keinolla korjaamaan virheensä. Viranomaisen tiedottamisvelvollisuus
edellyttää, että viranomainen tiedottaa yksilöiden oikeuksista ja
velvollisuuksista toimialallaan. Verohallinnon olisi tullut eri
tiedotusvälineiden ja -kanavien kautta tiedottaa tapahtuneesta
virheestä, sen vaikutuksista ja siitä, millä tavalla sen saattoi saada
korjatuksi. Tiedottamisen avulla olisi ollut mahdollisuus tavoittaa myös
sellaiset henkilöt, jotka eivät muutoin havainneet tapahtunutta
virhettä eivätkä ymmärtäneet, mihin toimenpiteisiin heidän tuli ryhtyä
sen korjaamiseksi. Aktiivisesti tiedottamalla olisi lisäksi ollut
mahdollista tavoittaa myös tuen tarpeessa olleet asiakkaat ja heidän
asioidenhoitajansa tai avustajansa.

AOA Maija Sakslinin päätös dnro 2826/2013 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, oikeusasiamies.fi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments