Veroasia voitiin tutkia uudelleen lainsäädäänön takautuvan muuttumisen johdosta

2.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:61

Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asia – Oikeusvoima – Asian tutkiminen uudestaan muuttuneen takautuvan lainsäädännön johdosta

A oli ensimmäisen kerran vaatinut kotitalousvähennystä Espanjassa
sijaitsevaan vapaa-ajanasuntoon espanjalaisen yrityksen toimesta
tehdyistä töistä verovuosilta 2008 ja 2009 antamissaan
veroilmoituksissa. Nämä vaatimukset oli lainvoimaisesti hylätty
verovuoden 2008 osalta hallinto-oikeuden vuonna 2011 tekemällä
päätöksellä, johon korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa, ja
verovuoden 2009 osalta hallinto-oikeuden vuonna 2012 tekemällä
päätöksellä. A oli vuonna 2013 tehnyt samoilta verovuosilta uuden samaa
asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen kotitalousvähennyksen saamiseksi.
Oikaisulautakunta oli hylännyt vaatimuksen.

A:n
veroilmoituksillaan esittämään vaatimukseen kotitalousvähennyksestä oli
sovellettu tuolloin voimassa ollutta tuloverolain 127 b §:n 2 kohtaa
(1218/2006), jonka mukaan vähennyksen saaminen edellytti, että
suorituksensaaja oli merkitty ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettuun
ennakkoperintärekisteriin. Nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa
ratkaistavana olevaan asiaan oli sovellettava tuloverolain 127 b §:n 2
kohtaa (785/2012), jota säännöksen voimaantulosäännöksen mukaan
sovelletaan takautuvasti työhön, joka on tehty vuonna 2007 tai sen
jälkeen. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tämän säännöksen
soveltamisedellytykset olivat olennaisesti erilaiset kuin aiemmin
voimassa olleen säännöksen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi,
että kysymys ei ollut sillä tavoin samasta lainvoimaisesti ratkaistusta
asiasta, ettei A:n vuonna 2013 tekemään oikaisuvaatimukseen annetusta
päätöksestä tekemää valitusta olisi hallinto-oikeudessa voitu tutkia.
Äänestys 4–1.

KHO:2016:61

Ks. myös KHO:2016:62 A:n esittämiä selvityksiä oli pidettävä tuloverolain 127 b §:n 2 kohdan edellyttäminä selvityksinä.A:n valitus hyväksyttiin ja asia palautettiin Verohallinnolle muiden kotitalousvähennystä koskevien edellytysten tutkimiseksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments