Ryhmäeläkevakuutusta ei ollut pidettävä kokonaisuutena arvioituna tuloverolaissa tarkoitettuna kollektiivisena ryhmäeläkevakuutuksena

2.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Ennakkoperintä – Palkka – Kollektiivinen ryhmäeläkevakuutus – Kokonaisarvio

A Oy oli ottanut emoyhtiönsä B Oy:n osakkaille X:lle ja Y:lle
ryhmäeläkevakuutuksen joulukuussa 2010. X ja Y omistivat kumpikin 50
prosenttia B Oy:n osakekannasta. Heille oli maksettu palkkaa B Oy:stä,
mutta ei A Oy:stä. X:n puoliso Z oli liitetty ryhmäeläkevakuutukseen
1.6.2011. Hänelle oli vuonna 2011 maksettu palkkaa A Oy:stä. Tätä ennen
hänelle oli maksettu palkkaa sekä B Oy:stä että A Oy:stä. A Oy:ssä ei
ollut muita työntekijöitä.

Hallinto-oikeus totesi, että
ryhmäeläkevakuutus täytti tuloverolain 96 a §:n 2 momentin mukaiset
kollektiivisen eläkevakuutuksen muodolliset edellytykset.

Vakuutuksen
piiriin kuului ainoastaan vakuutuksenottajan emoyhtiön osakkaat ja
toisen osakkaan puoliso. Vakuutus kohdistui siten tosiasiallisesti
nimettyihin henkilöihin. Vakuutusta 2010 otettaessa Y oli ollut
59-vuotias ja saavutti vakuutuksen mukaisen eläkeiän marraskuussa 2011.
Vakuutusmaksut olivat erityisesti hänen kohdallaan olleet huomattavan
suuret. Vakuutussopimusta oli marraskuussa 2011 muutettu siten, että se
mahdollisti taannehtivasti suoritettavat enimmäisvakuutusmaksut. Nämä
seikat huomioon otettuina hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:n ottamaa
ryhmäeläkevakuutusta ei ollut muodollisten edellytysten täyttymisestä
huolimatta pidettävä näissä olosuhteissa kokonaisuutena arvioituna
tosiasiallisesti tuloverolain 96 a §:n 2 momentissa tarkoitettuna
kollektiivisena ryhmäeläkevakuutuksena. A Oy:n maksamat
ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksut oli siten katsottava vakuutettujen
ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetuksi palkaksi.

Asiassa on esitetty esittelijän eriävä mielipide.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments