Perustuslakivaliokunta ei hyväksy syrjivää arvonlisäverokohtelua julkisen edunvalvonnan palkkioissa

2.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

PeVL 16/2016 Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä HE 26/2016

“Ostopalveluiden käyttöä ei ole lakiehdotuksessa säännösperustaisesti
rajattu vain sellaisiin tapauksiin, joissa ei synny edellä mainituin
perustein yhdenvertaisuusongelmaa, eikä hyvitysmenettelystä ole
nimenomaista säännöstä. Erilaista kohtelua ei ole hallituksen
esityksessä perusteltu. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan
ehdotus mahdollistaisi palveluja saavien erilaisen kohtelun
perusoikeuksien toteutumisen kannalta keskeisissä kysymyksissä ilman
että maksuvelvollisuuden määrää koskevalle erilaiselle kohtelulle olisi
osoitettu perustuslain 6 §:n näkökulmasta hyväksyttävää perustetta.
Perustuslain 124 §:ssä edellytetään nimenomaisesti, ettei
hallintotehtävän siirto muulle kuin viranomaiselle saa vaarantaa
perusoikeuksia (ks. myös PeVL 31/2014 vp,
s. 5/I—II). Näistä syistä lakiehdotusta on täydennettävä siten, että
yhdenvertaisuus turvataan tältä osin säännösperustaisesti. Tämä on
edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain
säätämisjärjestyksessä.”

Valiokunnan lausunto PeVL 16/2016 vp

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments