Hallinto-oikeuden päätös sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksistä

13.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Vaasan HaO: Perintöverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Tytäryhtiön hallituksen jäsenyys

Kuolinpesän nimissä olevat X Oy:n osakkeet oli perinnönjaossa
tarkoitus jakaa vainajan rintaperillisille A:lle, B:lle ja C:lle siten,
että heistä kukin sai 13,16 prosenttia X Oy:n osakkeita. Perinnönsaajien
tarkoituksena oli, että yksi heistä valitaan emoyhtiönä toimivan X Oy:n
hallitukseen ja kaksi tytäryhtiöiden hallituksiin.

Verohallinnon
antaman ennakkoratkaisun mukaan perintöihin sovelletaan perintö- ja
lahjaverolain 55-57 §:ien mukaisia sukupolvenvaihdoshuojennuksia.

Asiassa
oli oikeuskysymyksenä se, voidaanko perinnönsaajien katsoa jatkavan
yritystoimintaa perimillään osakeyhtiön osakkeilla tilanteessa, jossa
heidät valitaan perinnön kohteena olevan osakeyhtiön tytäryhtiön
hallitukseen.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen
hyläten hallinto-oikeus totesi, että perintö- ja lahjaverolain 55 §:n
veronhuojennusta koskevan säännöksen tavoitteena on muun muassa
yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen ja yritystoiminnan jatkajan
aseman parantaminen.

Oikeuskäytännön mukaan jos luovutuksensaaja
valitaan emoyhtiön hallitukseen, hänen katsotaan jatkavan yhtiön
toimintaa siten kuin perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä edellytetään.
Nyt kyseessä olevassa tapauksessa vain yksi kolmesta perinnönsaajasta
oli tarkoitus valita emoyhtiön hallitukseen. Emoyhtiössä oli pyritty
omistajatahosta eriytyneeseen ulkoiseen hallitukseen, joka vastasi
konsernin strategiatyöskentelystä.

Konsernin liiketoimintaa
harjoitettiin sen tytäryhtiöissä. Emoyhtiön osuus konsernin
liikevaihdosta edellisenä vuonna päättyneellä tilikaudella oli ollut
alle 2 %, kun kyseessä olevien tytäryhtiöiden osuudet konsernin
liikevaihdosta olivat olleet 14 % ja 35 %. Emoyhtiö X Oy:n osakkeiden
periminen on merkinnyt osuuden saamista toimialojen kannalta
yhtenäisestä liiketoimintakokonaisuudesta. Hallinto-oikeus katsoi, että
toimiminen aktiivista liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön
hallituksessa vastaa yritystoiminnan jatkamisen kannalta toimimista
strategiatyöskentelystä vastaavan emoyhtiön hallituksessa.

Lisäksi
kun otettiin huomioon perintö- ja lahjaverolain huojennussäännöksen
tavoitteet sekä erityisesti yhtiön perheyritysluonne ja esitetyt
liiketaloudelliset perusteet ja se, että kyse oli aidosta
sukupolvenvaihdoksesta, jossa perinnönsaajat kukin saivat 13,16 % yhtiön
osakekannasta, hallinto-oikeus katsoi, että perinnönsaajat jatkavat
hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa yritystoimintaa yhtiössä perinnöksi
saamillaan varoilla riippumatta siitä, valitaanko heidät emoyhtiön
hallitukseen vai konsernin liiketoiminnan kannalta merkityksellisen ja
aktiivista liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön hallitukseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments