Varoitukseen johtanut menettely oli myös irtisanoimisperuste, kun menettelyn vahingollisuus ja laajuus paljastui varoituksen antamisen jälkeen

19.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2016:5

Työsopimus
Työsopimuksen päättäminen
Vahingonkorvaus
Työntekijän korvausvastuu

Hovioikeus toteaa, että antamalla työntekijälle varoituksen
työnantaja lähtökohtaisesti luopuu vallastaan reagoida varoituksen
kohteena olleeseen työntekijän menettelyyn ankarammin. Varoitus ja
irtisanominen ovat siten luonteeltaan toistensa vaihtoehtoja.

A:n
työsuhteen päättämisen perusteena olevat virheet ja laiminlyönnit
olivat tapahtuneet pääasiassa jo ennen ensimmäisen varoituksen
antamista. Kuten edellä on jo todettu, A:n tekemien virheiden ja
laiminlyöntien luonne ja laajuus sekä niiden aiheuttama vahinko ovat
selvinneet yhtiölle vasta vähitellen siten, että ne ovat paljastuneet
yhtiölle lopullisesti vasta keväällä 2013. Tämän johdosta hovioikeus
katsoo, että yhtiöllä on ollut oikeus päättää A:n työsuhde, vaikkei
virheitä ja laiminlyöntejä ole näytetty tapahtuneen enää A:n saaman
toisen varoituksen jälkeen.

– – –

Työntekijän tuottamuksen astetta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon
muun ohella työntekijän asema työnantajan organisaatiossa, työntekijän
henkilökohtaiset edellytykset työstä suoriutumiseen sekä työnantajan
luomat työnteon edellytykset. Jos työnantaja ei ole riittävällä tavalla
huolehtinut omista velvollisuuksistaan, työnantajan katsotaan osaltaan
myötävaikuttaneen vahingon syntyyn. Hovioikeus katsoo, että A:n asema
työpäällikkönä on ollut vastuullinen ja itsenäinen. Hänen on täytynyt
olla tietoinen laskennan virheistä ja puutteellisuuksista sekä siitä,
että niistä aiheutuisi vahinkoa yhtiölle. Hän ei tästä huolimatta ole
tuonut virheitä ja puutteita työnantajansa tietoon. Näillä perusteilla
hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että A:n tekemät virheet ja
laiminlyönnit osoittavat hänen menettelyssään lievää moitittavampaa
tuottamusta. Asiassa ei kuitenkaan ole tullut ilmi seikkoja, joiden
johdosta A:n menettelyä tulisi pitää tahallisena. A on velvollinen
korvaamaan yhtiölle aiheuttamastaan vahingosta kohtuulliseksi
harkittavan määrän.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen
hovioikeus harkitsee kohtuulliseksi vahingonkorvauksen määräksi 70.000
euroa, joka A on velvoitettava korvaamaan yhtiölle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments