Vaasan hallinto-oikeus rajoitti Terrafamen jätevesilupaa

28.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset aluehallintoviraston myöntämästä luvasta johtaa jätevesiä purkuputkea pitkin Nuasjärveen.

Päätöksestä tehtiin yhteensä 39
erillistä valitusta.

Aluehallintovirasto oli
päätöksellään sallinut 24 000 tonnin sulfaatin vuosikuorman eli keskimäärin 2 000 tonnin kuukausikuorman
johtamisen. Hallinto-oikeus on aikaisemmalla välipäätöksellään (10.9.2015) rajoittanut
purkuputken käyttöä valitusten käsittelyn ajaksi rajaamalla sulfaattipäästön1 000 tonniin kuukaudessa.
Tarkkailutietojen perusteella kyseinen määrä ei ole aiheuttanut pysyvää kerrostumista Nuasjärvessä. Nyt
annetulla pääasiaratkaisulla hallinto-oikeus on haitankärsijöiden valitukset osaksi hyväksyen
rajoittanut vuotuisen sulfaattikuormituksen 15 000 tonniin ja asettanut kuukausikohtaisen rajan, joka on
2 000 tonnia kuukaudessa sulan veden aikana ja 1 000 tonnia kuukaudessa jääpeitteisten kuukausien
aikana. Ympäristönsuojelulain varovaisuusperiaate huomioon ottaen rajoituksella
varmistetaan, ettei purkualueella aiheudu veden haitallista kerrostumista erityisesti
talviaikaan. Vesien kerrostuminen Nuasjärven purkualueella olisi sellaista ympäristönsuojelulain kieltämää
merkittävää pilaantumista, jolle lupaa ei voitaisi myöntää.

Kaivosalueen
vesienhallinnan kannalta on oleellista, että purkuputkea pitkin johdettavaa
vesimäärää ei
ole aluehallintoviraston eikä hallinto-oikeuden päätöksillä rajoitettu.
Hallintooikeuden
sallimat päästömäärät aiheuttavat kuitenkin jätevesien varastoinnin jatkumisen
kaivoksen alueella. Varastointi jatkuu kunnes jätevedenkäsittelyä tehostetaan
erityisesti Kuusilammen avolouhokseen ja Kortelammen altaaseen aikoinaan
johdettujen suuria haitta-ainepitoisuuksia sisältäneiden nestemäisten
kemikaaliliuosten ja jätevesien osalta ja kunnes prosessin ulkopuolisten vesien
sekoittuminen likaantuneisiin vesiin estetään nykyistä paremmin.

Hallinto-oikeus on muuttanut
toistaiseksi voimassa olevan lupapäätöksen määräaikaiseksi. Yhtiön on tehtävä uusi lupahakemus
31.8.2017 mennessä ja selvitettävä tällöin, onko Nuasjärvestä löydettävissä purkupaikka, jossa
haittavaikutukset ympäristölle olisivat nykyistä paikkaa vähäisemmät. Lisäksi yhtiön on
selvitettävä, voidaanko purkuputken suulla tapahtuvalla jäteveden alkulaimennuksella vähentää
haittoja. Edellä mainittujen selvitysten ja siihen mennessä saadun tarkkailutiedon perusteella
asiassa on mahdollista arvioida uudelleen muun muassa jätevesien päästömääriä.

Kalastukselle ja
virkistyskäytölle aiheutuvia vahinkoja ja haittoja koskevat korvausvaatimukset
on pysytetty aluehallintoviraston
määrääminä. Korvauksia koskevat vaatimukset on hylätty osin johtuen hallinto-oikeuden
asettamista rajoituksista haitta-aineiden päästömääriin ja toisaalta siitä syystä, että vaatimukset muun
muassa kiinteistön arvon alenemisesta ja ammattikalastukselle aiheutuneesta haitasta ovat
ennenaikaisia.

Kainuun ELY-keskuksen päätös olla
vaatimatta harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista
yhtiön alun perin esittämälle hankkeelle eli 30 000 tonnin vuotuisen sulfaattikuormituksen
johtamiselle on kumottu. Asiaa ei kuitenkaan palauteta YVAmenettelyn suorittamista
varten, koska lupa on hallinto-oikeuden muuttamassa muodossa myönnetty vain noin puolta
vähäisemmille ympäristövaikutuksille ja näiden haittojen arvioiminen erillisessä harkinnanvaraisessa
YVA-menettelyssä ei ole tarpeen.

Hallinto-oikeus on ratkaissut
myös valitukset, jotka tehtiin aluehallintoviraston myönnettyä (30.4.2014) yhtiölle luvan
kaivoksen ja metallituotetehtaan toiminnalle. Hallinto-oikeuden enemmistö on ratkaisussaan
katsonut, haitankärsijöiden valituksien johdosta, että aluehallintoviraston myöntämä
ympäristölupa on muutettava määräaikaiseksi. Keskeisinä perusteina luvan
määräaikaisuudelle ovat olleet bioliuotusprosessiin liittyvät epävarmuudet, kaivoksen vesienhallinnan tilanne
ja toiminnanharjoittajan hakemat vuosikuormituksien suuret päästötarpeet verrattuna vanhojen
purkuvesistöjen huonoon tilaan sekä vesienhoitosuunnitelmien asettamat tavoitteet ja niiden
toteuttaminen. Nykyisessä tilanteessa ei ole voitu myöntää toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa.
Toiminnanharjoittajan tulee hakea koko toiminnalle uutta ympäristölupaa 31.8.2017
mennessä, mikäli toimintaa halutaan jatkaa 31.12.2018 jälkeen.

Hallinto-oikeus on hylännyt
haitankärsijöiden asiassa tekemät uraanilaitoksen luvan kumoamista ja siihen liittyvää
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevat vaatimukset. Uraanilaitoksessa käytettävien
uuttoliuoksien jätevesiin pääsyn estämiseksi hallinto-oikeus on lisännyt selvitysvelvollisuuksia.
Hallinto-oikeus on pääosin hylännyt yhtiön asiassa tekemät vaatimukset kaivosalueella
muodostuvien sakkojen jäteluokittelusta, kaatopaikka-asetuksen soveltamatta jättämisestä sekä
vakuuksien pienentämisestä.

Hallinto-oikeus on ratkaissut
myös valitukset, jotka tehtiin aluehallintoviraston myönnettyä (31.5.2013) yhtiölle luvan
kaivoksen toiminnan oleelliseen muuttamiseen jätevesien johtamisen osalta. Hallinto-oikeuden
enemmistö on ratkaisussaan katsonut, että aluehallintovirasto on voinut myöntää ympäristöluvan asiassa,
mutta lupa on muutettava määräaikaiseksi samoilla perusteillakuin edellä 30.4.2014 päätöksen
yhteydessä on mainittu. Toiminnanharjoittajan valituksen hyläten hallinto-oikeus ei ole korottanut
aluehallintoviraston päätöksessä määrättyjä sulfaatin vuosikuormitusmääriä.
Haitankärsijöiden valitukset osittain hyväksyen hallinto-oikeus on pienentänyt vanhoihin
purkuvesistöihin johdettavien jätevesien metalli- ja suolapitoisuuksille asetettuja luparajoja.

Lisäksi hallinto-oikeus on
erillisillä päätöksillä hylännyt valitukset, jotka on tehtyaluehallintoviraston päätöksestä
louhosvesien varastointia koskevasta ympäristöluvan muuttamisasiassa sekä Nuasjärven
purkuputkeen liittyvästä Jormasjoen alitusta koskevasta vesitalouspäätöksestä.

Lehdistötiedote 28.4.2016

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments