Puolustajalla ei ole oikeutta jälkitoimia koskevaan palkkioon kun tuomio on julistettu pääkäsittelyn jälkeen

11.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:3

Puolustajan palkkio

Palkkioasetuksen 4 a
§:ssä (21.11.2013/820) säädetään toimista tuomioistuimen
päätöksen jälkeen. Pykälän mukaan tuomioistuimen päätöksen
tiedoksi antamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä
päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta,
ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta.

Hovioikeus katsoo, että palkkioasetuksen säännökset eivät voi
syrjäyttää oikeusapulaissa asetettua yleistä edellytystä
avustajalle maksettavan palkkion perusteena olevien toimenpiteiden
tarpeellisuudesta. Valittajan päämies on ollut läsnä
pääkäsittelyssä, jonka jälkeen tuomio on julistettu. Valittajan
ei siten ole tarvinnut antaa tuomiota tiedoksi päämiehelle. Syyte
ja muut vaatimukset valittajan päämiestä vastaan on hylätty,
joten tarvetta tuomion läpikäymiseen päämiehen kanssa myöhemmin
ei myöskään ole ollut. Siten palkkioasetuksen 4 a §:n mukaisia
tarpeellisia ja korvattavia toimenpiteitä ei ole tullut tehtäväksi
tuomion antamisen jälkeen. Aihetta käräjäoikeuden tuomion
muuttamiseen ei ole.

HelHO:2016:3

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments