Lausunto tehokkaasta maksukyvyttömyysjärjestelmästä EU:ssa

28.4.2016 | Lausunnot

Dnro 22/2016

Lausuntopyyntönne: OM 1/482/2016, 6.4.2016
LAUSUNTO TEHOKKAASTA MAKSUKYVYTTÖMYYSJÄRJESTELMÄSTÄ EU:SSA

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa:

Komission tiedustelussa esitettyihin harmonisoinnin kohteisiin ei kohdistu suomalaisissa maksukyvyttömyysmenettelyissä suuria tai kiireellisiä sääntelyn muutostarpeita. Säädösten harmonisointi helpottaisi kuitenkin maksukyvyttömyystilanteiden hoitamista ja näin myös jossain määrin parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa sekä vähentäisi rajat ylittävistä maksukyvyttömyysmenettelyistä aiheutuvia kustannuksia.

Yhtenäiset säännökset, määritelmät ja käytännöt muun muassa maksukyvyttömyyden määrittelystä, yhtiön johdon vastuista ja velvollisuuksista sekä velkojien maksunsaantijärjestyksestä ja velallisyhtiön omistajien asemasta maksukyvyttömyystilanteissa helpottaisivat rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyiden hoitamista. Yhtenäiset säännökset ja määritelmät selkeyttäisivät yritysten toimintaympäristöä ja hyvää hallintotapaa jo ennen yritysten joutumista vakaviin maksuvaikeuksiin ja insolvenssimenettelyiden kohteeksi.

Lainsäädäntöä takaisinsaannin edellytyksistä ja siihen sovellettavista määräajoista tulee harmonisoida. Omaisuuden siirtäminen valtiosta toiseen oletettavasti helpottuu ja yleistyy jatkossakin. Euroopan unionin sääntelyssä olisi suotavaa kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin maksukyvyttömyyden vaikutusten kiertämistä voidaan ehkäistä rajat ylittäviä takaisinsaanteja tehostamalla.

Liiketoimintakiellon kiertäminen harjoittamalla liiketoimintaa toisesta EU-maasta käsin tulee estää. Samalla on kuitenkin syytä harmonisoida liiketoimintakiellon edellytyksiä ja kestoa koskevia määräyksiä. Liiketoimintakielto yhdessä EU-maassa ei saa johtaa yksilön kannalta kohtuuttomiin seuraamuksiin esimerkiksi kansalliseen sääntelyyn suhteutettuna kohtuuttoman pitkänä liiketoimintakieltona.

Insolvenssimenettelyiden lyhentäminen ja tehostaminen ovat hyviä tavoitteita. Millaisin EU:n tasoisin säännöksin näihin tavoitteisiin päästäisiin, on vaikea kysymys. Esimerkiksi suomalainen malli nopeutetusta yrityssaneerausmenettelystä toimii hyvin silloin, kun maksuvaikeuksiin joutunut velallinen ryhtyy riittävän ajoissa ja tehokkaasti suunnittelemaan ja toteuttamaan saneeraustoimia. Ainakaan Suomessa tehokkaan ja onnistuneen saneerauksen esteenä eivät ole säännösten rajoitukset vaan yleensä vaikeuksiin joutuneen yrityksen liian hidas toimeen ryhtyminen.

Helsingissä, 28. päivänä huhtikuuta 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Risto Sipilä
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Kari Jaatinen, Asianajotoimisto Kari Jaatinen, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu insolvenssioikeuden asiantuntijaryhmässä.