Lääkärin tuli esittää selvitys, että toiminnan rajoittamiselle ei enää ollut aihetta

12.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:46

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Valvira – Erikoislääkäri – Lääkärintoimi – Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen– Ammatinharjoittajan vaatimus rajoituksen poistamisesta – Ammatinharjoittajan velvollisuus selvityksen esittämiseen – Viranomaisen valitusoikeus – Esittelijän esteellisyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) oli
päätöksellään hylännyt erikoislääkärin hakemuksen lääkärintoimen
ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen poistamisesta. Lääkärillä oli
ammatinharjoittamisoikeuttaan koskeva rajoitus siten, että hän voi
toimia lääkärin tehtävissä vain ammattia itsenäisesti harjoittamaan
oikeutetun laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena julkisen
terveydenhuollon toimintayksikössä tai yksityisen palveluntuottajan
palveluksessa.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja
kumosi Valviran päätöksen sekä palautti asian Valviralle lääkärin
ammatinharjoittamisoikeuden rajoitusten poistamiseksi.

Korkein
hallinto-oikeus tutki asian Valviran valituksesta. Hallinto-oikeuden
päätös kumottiin ja Valviran päätös saatettiin voimaan.

Korkein
hallinto-oikeus lausui päätöksensä perusteluissa muun ohella, että
pelkästään siitä, että Valvirassa asian esitellyt virkamies oli
osallistunut useiden peräkkäin vireille tulleiden, saman henkilön samaa
ammatinharjoittamisen rajoitusta koskevien valvonta-asioiden
käsittelyyn, ei johtunut, että virkamiestä olisi pidettävä esteellisenä
käsittelemään asiaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi
lisäksi, että terveydenhuollon ammattihenkilön tulee vaatiessaan hänelle
asetettujen ammatinharjoittamisen rajoitusten poistamista esittää
selvitys siitä, että ammattitoiminnan rajoittamiselle ei ole enää
perusteita. Valviran tehtävänä on hakijan esittämän selvityksen ja myös
toimivaltansa nojalla hankkimansa tasapuolisen selvityksen perusteella
tehdä päätös siitä, voidaanko ammatinharjoittamisen rajoitukset poistaa.
Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden
rajoittamista koskevan päätöksen yhteydessä oli jo selvitetty, että
perusteet rajoittamiselle ovat olleet olemassa. Valviran ei ollut
tarpeen näitä perusteita uudelleen selvittää rajoituksen poistamista
koskevaa vaatimusta käsitellessään.

Kun otettiin huomioon
lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamiseen johtaneet syyt ja
rajoitusten sisältö sekä lääkärin työskentelyn kestosta, hänen
työskentelynsä sisällöstä ja laadusta saatu selvitys, asiassa ei ole
ollut edellytyksiä hyväksyä lääkärin hakemusta hänelle määrättyjen
ammatinharjoittamisoikeuden rajoitusten poistamisesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments