Aiempi samaa asiaa koskeva hallintopäätös ei ole peruste jättää uusi hakemus tutkimatta

15.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:48

Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Hakemus – Viranomaisen käsittelyvelvollisuus – Oikeusvoima – Hylkäävä päätös – Valituskelpoinen päätös – Palautuspäätös – Valituskelpoisuus

ELY-keskus oli jättänyt tutkimatta poikkeamista koskevan
hakemuksen, koska se oli jo aiemmalla lainvoimaisella päätöksellään
hylännyt samansisältöisen hakemuksen.

Hallintoasiassa
annettu hakemuksen hylkäävä päätös ei saa sellaista oikeusvoimaa, joka
estäisi samanlaista hakemusta koskevan asian ratkaisemisen uudella
hallintopäätöksellä. Perustuslain 21 §:n 1 momentin säännöksestä johtui,
että viranomaisen oli käsiteltävä ja ratkaistava sille tehty
poikkeamishakemus. Hakemukseen oli annettava ratkaisu siitä riippumatta,
oliko vastaava hakemus aiemmin ollut saman viranomaisen ratkaistavana.
Asian käsittelemistä koskevaan velvollisuuteen ei vaikuttanut myöskään
se, kuinka todennäköisenä hakemuksen hylkäämistä voitiin aiempien
ratkaisujen perusteella pitää. ELY-keskus ei ollut voinut jättää
hakemusta tutkimatta sillä perusteella, että samansisältöiseen
hakemukseen oli aiemmin annettu ratkaisu eikä myöskään sillä
perusteella, että se oli pitänyt perättäisten käsittelymaksujen
maksamista hakijan kannalta epätarkoituksenmukaisena.

Asiassa
oli kysymys myös hallinto-oikeuden päätöksen valituskelpoisuudesta.
Hallinto-oikeuden päätöksessä, jolla ELY-keskuksen päätös oli kumottu ja
asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi, ei ollut ratkaistu
kysymyksessä olevaa poikkeamisasiaa. Hallinto-oikeuden päätös ei siten
poikkeamisasian osalta sisältänyt hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentissa tarkoitettua valituskelpoista ratkaisua. Hallinto-oikeuden
päätöksessä oli kuitenkin ratkaistu kysymys siitä, oliko poikkeamista
koskeva hakemus tutkittava ja annettava sen johdosta asiaratkaisu vai
voitiinko se jättää tutkimatta. Hallinto-oikeuden päätös sisälsi tältä
osin hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun
valituskelpoisen ratkaisun.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments