Työntekijän kanne hylättiin, velvoitettiin korvaamaan 64.000 euroa työnantajan kuluja

7.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2016:1

Oikeudenkäyntikulut
Työturvalisuusvelvoitteen rikkominen

Oikeudenkäyntiin johtaneita seikkoja arvioitaessa on otettava
huomioon kuntayhtymä B:n tekemä sovintotarjous ja näin ollen sen
pyrkimys asian sovinnolliseen ratkaisuun. Kuntayhtymä B ei ole omilla
toimenpiteillään antanut aihetta oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnin
jatkaminen kuntayhtymä B:n esittämän sovintotarjouksen jälkeen ei
oikeudenkäynnin lopputulos huomioon ottaen ole ollut perusteltua.
Asialla on ollut henkilökohtaisesti suuri merkitys A:lle sen liittyessä
hänen terveyteensä. Lisäksi asialla on taloudellisesti hänelle suurempi
merkitys kuin työnantaja-asemassa olleelle kuntayhtymä B:lle.
Työnantajalla katsotaan lähtökohtaisesti usein olevan sekä
taloudellisesti että tosiasiallisesti paremmat edellytykset
oikeudenkäyntiin kuin työntekijällä ja siten sen voidaan katsoa olevan
paremmassa asemassa. Käräjäoikeus on kokonaisarvioinnissa antanut
kuitenkin painoarvoa asiassa oikeudenkäyntiin johtaneisiin syihin ja
erityisesti työnantajan tekemään sovintotarjoukseen ja käymiinsä
neuvotteluihin ja tämän vuoksi katsonut, että täyden korvauksen
periaatteesta ei ole syytä poiketa.

Käräjäoikeus katsoen edellä
mainituilla perusteilla, että kuntayhtymä B:n tarpeellisista
toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut olivat vaaditut
49 667,75 euroa, velvoitti A:n korvaamaan kuntayhtymä B:n
oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa korkoineen.

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Vaatimukset

A
on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä kanteen ja sen perusteet ja
vaatinut, että hänet vapautetaan velvollisuudesta korvata kuntayhtymä
B:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa tai että maksettavaksi
tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrää joka tapauksessa
oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a §:n tai 8 b §:n perusteella alennetaan
ja että määrä kohtuullistetaan puoleen.

Kuntayhtymä B on
vaatinut, että valitus hylätään ja että A velvoitetaan korvaamaan sen
oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 24 349,54 eurolla korkoineen.
Kuntayhtymä B on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä perusteet.

Hovioikeuden ratkaisu

Hovioikeus toimitettuaan pääkäsittelyn ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta.

Koska
A oli hävinnyt muutoksenhaun, hänet velvoitettiin oikeudenkäymiskaaren
21 luvun 1 §:n nojalla korvaamaan kuntayhtymä B:n kohtuulliset
oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 14 435,79 eurolla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments