Ruotsin HD: Ei estettä luovuttamiselle, kun luovuttamisen perusteena oleva tuomio perustui plea bargaining -sopimukseen

4.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että estettä luovuttamiselle Bosnia-Hertsegovinaan ei ollut, kun luovutuksen perusteena ollut tuomio perustui luovutettavaksi pyydetyn ja syyttäjän väliseen sopimukseen, jonka tuomioistuin oli vahvistanut. Tämä siitä huolimatta, että luovutettavaksi pyydetty kertoi, että hän ei ollut syyllistynyt tuomiossa tarkoitettuihin tekoihin, hänet oli painostettu tekemään sopimus, ja luvattu vuoden vankeusrangaistus mutta tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

HD:n perusteluista:

9. Förfaranden av det slag som varit i domstolen i Bosnien och Hercegovina förekommer även i rättsordningar i andra länder med vilka Sverige har överenskommelser som faller under 9 § tredje stycket utlämningslagen. Lagens reglering vad gäller domar från dessa länder, att domslutet ska godtas om det inte framgår att det är uppenbart oriktigt, bygger på utgångspunkten att processordningen i dessa länder är tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt (se prop. 1957:156 s. 33 och 129). Denna utgångspunkt bör gälla även en dom som tillkommit efter ett plea bargaining-förfarande.

10. SK har hävdat att domslutet är uppenbart oriktigt. Vad han anfört i denna del avser sådana omständigheter som även kan ha betydelse vid en prövning av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen och rätten att överklaga brottmålsdom enligt artikel 2 i konventionens sjunde tilläggsprotokoll (jfr i fråga om en sådan prövning Europadomstolens dom i målet Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, no. 9043/05, ECHR 2014).

11. Det framgår av domen från Bosnien och Hercegovina att SK vid kontakterna med åklagaren biträtts av advokat. I domen har antecknats att SK har ingått överenskommelsen frivilligt och i medvetenhet om eventuella följder av överenskommelsen, innefattande att han avstått från sin rätt till rättegång och att påföljden enligt domen inte skulle kunna överklagas. Domstolen har godkänt denna överenskommelse, liksom överenskommelser med andra åtalade, efter genomgång av åklagarens bevisning som enligt domstolen gav tillräckliga bevis för de åtalades skuld. I domen angavs att den kunde överklagas, dock inte avseende den straffrättsliga påföljden.

12. Vad SK har anfört innebär inte att domslutet kan anses uppenbart oriktigt. Något hinder mot utlämning enligt 9 § tredje stycket utlämningslagen före- ligger då inte. Inte heller föreligger hinder enligt artikel 6 i Europakonven-tionen eller artikel 2 i konventionens sjunde tilläggsprotokoll.

Koko päätös löytyy täältä: Ö 6051-15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments