EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

17.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansalliset viranomaiset harjoittavat yleistä valvontaa lentomatkustajien oikeuksien turvaamiseksi, mutta niiden velvollisuutena ei ole toimia yksittäistapauksia koskevien valitusten perusteella. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan kuitenkin antaa niille tällainen toimivalta

Ennakkoratkaisupyynnöt oli esittänyt  Raad van State (ylin
hallintotuomioistuin, Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyynnöt koskivat matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) 16 artiklan tulkintaa.

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 16 artiklaa on tulkittava siten, että
elimen, jonka kukin jäsenvaltio on kyseisen artiklan 1 kohdan mukaisesti
nimennyt ja jonka käsiteltäväksi matkustaja on saattanut
yksittäistapausta koskevan valituksen lentoliikenteen harjoittajan
kieltäydyttyä maksamasta tälle kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa
säädettyä korvausta, ei ole toteutettava pakkotoimia kyseistä
lentoliikenteen harjoittajaa vastaan, jotta tämä velvoitettaisiin
maksamaan kyseinen korvaus.

Linkki yhdistettyihin asioihin C-145/15 ja C-146/15


Unionin tuomioistuimen tiedote  

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments