Tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta laista esitys eduskunnalle

18.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vähintään kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta hankkineet juristit voisivat hakeutua kolmivuotisiin asessorin koulutusvirkoihin.

Hallituksen 18.2. eduskunnalle antaman esityksen mukaan yleiset säännökset
tuomioistuimista ja tuomareista koottaisiin uuteen tuomioistuinlakiin.
Laki sisältäisi nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja
asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä,
organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta
henkilöstöstä. Korkeimpia oikeuksia koskevat lait jäisivät voimaan.

Uuteen lakiin sisällytettäisiin myös tuomareiden nimittämisestä
annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain
tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely
sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin.

Uuden lain myötä otettaisiin
käyttöön nykyistä joustavampia tapoja käyttää tuomioistuinlaitoksen
niukkenevia resursseja. Tuomarit voisivat näin nykyistä joustavammin
toimia myös toisessa tuomioistuimessa esimerkiksi tilanteissa, joissa
tuomioistuimeen tulee yllättäen poikkeuksellisen laajoja tai
lukumääräisesti paljon asioita.

Tuomioistuinten hallinto- ja
johtamisjärjestelmiä uudistettaisiin niin, että ne nykyistä paremmin
mahdollistaisivat tuomioistuinten tehokkaan toiminnan.
Päällikkötuomareiden virat täytettäisiin pääsääntöisesti määräajaksi.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit
nimitettäisiin kuitenkin vakinaisesti.

Tuomareiden ja
tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksesta tulisi
nykyistä suunnitelmallisempaa. Koulutuksen suunnittelusta vastaamaan
perustettaisiin uusi riippumaton toimielin, tuomarinkoulutuslautakunta.
Koulutus suunniteltaisiin vaiheittain. Tuomioistuintyöskentelyn
perustiedot ja -taidot antavaan yhden vuoden tuomioistuinharjoitteluun
tulisi keskitetty valtakunnallinen haku- ja valintamenettely sekä
valtakunnallinen työssä oppimista tukeva koulutusohjelma.

Vähintään
kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta hankkineet juristit voisivat
hakeutua kolmivuotisiin asessorin koulutusvirkoihin. Asessori olisi
määräaikainen tuomari, jonka virkaan sisältyisi huomattava määrä
koulutusta.

Tuomioistuimista ja tuomareista säädettäisiin
lähtökohtaisesti vain lailla. Alueellisten tuomioistuinten tuomiopiirejä
koskeva sääntely jäisi kuitenkin edelleen asetuksen tasoiseksi. Myös
erityislainsäädännön mukaiset tuomioistuinten alueellisesta
toimivallanjaosta eräissä asiaryhmissä säädetyt poikkeukset
säilytettäisiin.

Tuomioistuinten kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista säädettäisiin edelleen asetuksella.

Tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta laista esitys eduskunnalle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments