Sosiaalityöntekijä ei ollut työtoveruuden perusteella esteellinen hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi

24.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:21

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus

Hallinto-oikeuden kokoonpanoon lapsen huostaanottoa ja
sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa oli asiantuntijajäsenenä
kuulunut X:n kaupungin sosiaalitoimen viranhaltija A. Korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaistavana oli muun ohella, oliko A ollut
esteellinen toimimaan hallinto-oikeuden jäsenenä tässä oman virastonsa
viranhaltijoiden tekemässä huostaanottohakemusasiassa. Asiassa oli
esitetty, että vaikka A ei olisi ollut sosiaalitoimen virkansa puolesta
tekemisissä tämän asian kanssa, hänen täytyi tuntea asiassa vastuulliset
viranhaltijat henkilökohtaisesti.

Koska A ei tuntenut
perhettä entuudestaan eikä ollut osallistunut lapsen
huostaanottohakemuksen valmisteluun eikä lasta koskevien
perheoikeudellisten asioiden hoitamiseen, korkein hallinto-oikeus
katsoi, ettei A:ta voitu pitää oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 §:n 1
momentin 2 kohdan nojalla palvelussuhteensa perusteella esteellisenä
käsittelemään asiaa hallinto-oikeudessa.

A:n subjektiivista puolueettomuutta ei ollut asiassa asetettu kysymyksenalaiseksi.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että lapsen huostaanottoa koskeva asia on
perheelle niin merkityksellinen ja vakava, että vaatimus asiaa
käsittelevän tuomioistuimen kokoonpanoon kuuluvan henkilön
objektiivisesta puolueettomuudesta korostuu. X:n kaupungin
sosiaalihuollosta vastaava toimiala oli sinänsä osallisena asian
käsittelyssä hallinto-oikeudessa, mutta toimialalla ei silti voitu
katsoa olleen sellaista intressiä asian lopputuloksen suhteen, että
asiantuntijajäsenen puolueettomuus olisi voitu yksin sen vuoksi
perustellusti kyseenalaistaa. A ei ollut alais- eikä esimiessuhteessa
huostaanottohakemuksen tehneeseen viranhaltijaan. A ei ollut
viranhaltijana muutoinkaan osallistunut valittajien perheen asioiden
käsittelyyn. Pelkkä mahdollinen tuttuus X:n kaupungin sosiaalitoimen
muussa toimistossa ja muissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden
kanssa, ilman että asiassa olisi esitetty lähempiä objektiivisia A:n
puolueettomuutta vaarantavia syitä, ei antanut perusteltua aihetta
epäillä A:n puolueettomuutta asiassa. Näin ollen A ei ollut tässä
asiassa esteellinen myöskään oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §:n 3
momentin nojalla.

Äänestys 4–1 perusteluista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments