Ruotsin HD: Lainsäätäjän tarkoittama rangaistusten ankaroittaminen murhista ei ilmene lakitekstistä; oikeustila ei muuttunut

4.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa ratkaissut murhaa koskevan syytteen kesäkuun 2014 lainmuutoksen jälkeen. Muutoksen tavoitteena oli, että entistä useammin murhasta tuomittaisiin elinkautinen vankeusrangaistus. Koska tämä tavoite ei ilmene lain sanamuodosta katsoi HD, että oikeustila ei lainmuutoksen johdosta ollut muuttunut. Seuraamukseksi määrättiin 16 vuoden vankeusrangaistus.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Den 1 juli 2014 ändrades straffskalan för mord.
Syftet var att domstolarna i en majoritet av fallen ska döma till
fängelse på livstid. Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen
lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är
försvårande”. HD har kommit fram till den nya lagtexten inte stämmer med
motiven och att det då är lagtexten som ska ha företräde. Någon grund
för att döma till livstid fanns inte enligt HD.

I tingsrätten dömdes mannen till fängelse på livstid. Hovrätten ansåg
att straffvärdet motsvarade fängelse i 18 år och valde därför ett
tidsbestämt straff. Riksåklagaren förde målet till HD och yrkade på
livstid.

I domskälen framhåller HD att den straffrättsliga legalitetsprincipen
innebär att straffbestämmelser måste vara begripliga och i tillräcklig
grad tydliga. HD hänvisar till Lagrådet som i sitt yttrande i
lagstiftningsärendet invände mot förslaget och uttalade att ändringen
lagtekniskt snarast kommer att innebära en begränsning av möjligheten
att döma till fängelse på livstid.

Enligt HD sätter de i lagen valda orden gränser för det genomslag som
motivuttalanden kan få. I det här fallet kunde den i motiven till
lagändringen förespråkade tillämpningen av livstidsstraffet inte på ett
godtagbart sätt inordnas under lagtexten. Därmed förändrade inte 2014
års lagstiftning det rättsläge som gällde tidigare.

Det var tre ledamöter i HD som dikterade domen. Två var skiljaktiga och fastställde hovrättens straffmätning.

Koko tuomio löytyy täältä:

B 4653-15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments