Mahdollisuuksia tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi aiotaan laajentaa

15.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tavoitteena nykyistä tehokkaammin estää rikoksista hyötyminen ja hyödyn käyttäminen uusien rikosten rahoittamiseen.

Hallitus esittää, että rikoksesta tai rikollisesta toiminnasta peräisin
oleva hyöty tuomittaisiin valtiolle menetetyksi entistä kattavammin. Eduskunnalle annetun rikoslain menettämisseuraamuksia koskeviin
säännöksiin liittyvän esityksen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin
estää rikoksista hyötyminen ja hyödyn käyttäminen uusien rikosten
rahoittamiseen.

Menettämisseuraamuksilla tarkoitetaan omaisuuden, esimerkiksi
rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn, korvauksetonta menettämistä
valtiolle rikoksen johdosta.

Uudistuksella pantaisiin täytäntöön
EU:n direktiivi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja
menetetyksi tuomitsemisesta. Esityksen mukaan Suomen lainsäädäntö
täyttää pääosin direktiivin vaatimukset, mutta etenkin kolmanteen
osapuoleen kohdistuvan menettämisseuraamuksen osalta on tehtävä
lainmuutoksia.

Lakiin lisättäisiin mahdollisuus tuomita
menetetyksi hyöty siltä, jolle se on menettämisseuraamuksen tai
korvausvelvollisuuden välttämiseksi siirtynyt. Edellytyksenä olisi, että
tämä on omaisuuden vastaanottaessaan tiennyt omaisuuden olevan tai
vastaavan rikoksella saatua hyötyä tai että tällä on ollut perusteltu
syy sitä epäillä. Hyöty voitaisiin tuomita menetetyksi myös, jos
omaisuus on saatu lahjana tai muuten vastikkeetta.

Laajennettu hyödyn menettäminen kattavammaksi

Esityksen
mukaan rikollisesta toiminnasta peräisin oleva omaisuus voitaisiin
tuomita menetetyksi laajennettuna hyötynä nykyistä kattavammin.

Laajennettua
hyödyn menettämistä sovellettaisiin rikollisesta toiminnasta peräisin
olevaan omaisuuteen, kun rikoksentekijän todetaan syyllistyneen laissa
määriteltyihin rikoksiin, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne
voivat tuottaa taloudellista hyötyä. Menettämisseuraamukseen
tuomittaisiin rikoksen tekijä tai siihen osallinen taikka se, jonka
puolesta tai hyväksi rikos on tehty.

Esityksen mukaan yleisenä
edellytyksenä olisi edelleen, että on tehty rikos, josta säädetty
ankarin rangaistus vähintään neljä vuotta vankeutta. Lisäksi lakiin
lisättäisiin sellaisia menettämisseuraamuksen tuomitsemisen
mahdollistavia rikoksia, joista säädetty ankarin rangaistus on vähemmän
kuin neljä vuotta.

Tällaisen niin kutsutun liipaisinrikoksen
tulisi olla luonteeltaan sellainen, että se voi tuottaa taloudellista
hyötyä, kun voimassa olevassa laissa edellytetään huomattavaa hyötyä.
Lisäksi luovuttaisiin rajauksesta, jonka mukaan omaisuutta ei tuomita
menetetyksi, jos se on peräisin vähäisenä pidettävästä rikollisesta
toiminnasta.

Lakiin kirjattaisiin auki säännös väittämis- ja
todistustaakasta eli siitä, että menettämisvaatimuksen esittäjänä
syyttäjän on vedottava niihin seikkoihin, johon hänen vaatimuksensa
perustuu, ja näytettävä ne toteen. Jos kuitenkin vaatimus koskee
laajennetun hyödyn menettämistä, olisi vastaajan saatettava
todennäköiseksi, ettei menetetyksi vaadittava omaisuus ole peräisin
rikollisesta toiminnasta.

Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 4.10.2016.

Mahdollisuuksia tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi aiotaan laajentaa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments