Samoissa tehtävissä olleelle virkamiehelle ei vakinaistamisen yhteydessä voitu määrätä koeaikaa

8.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO:
Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Koeaikapurku – Koeaikamääräys – Viranhaltijan ottaminen virkasuhteesta toiseen

Kunnallinen viranhaltija A valitti päätöksistä, joilla hänen
virkasuhteensa oli purettu koeajalla ja hänen oikaisuvaatimuksensa
ensiksi mainitusta päätöksestä oli hylätty.

Asiassa oli
oikeuskysymyksenä ratkaistavana muun ohella se, oliko kaupunki voinut
määrätä virkasuhteessa noudatettavasta koeajasta, kun A oli otettu
yhteensä kymmenen kuukautta kestäneiden yhtäjaksoisten määräaikaisten
virkasuhteiden jälkeen välittömästi toistaiseksi voimassaolevaan
virkasuhteeseen samoihin tehtäviin.

Sovellettava säännös esitöineen

Viranhaltijalain
8 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä
virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden
koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi
olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Pykälän 2 momentin mukaan
jos viranhaltija otetaan saman työnantajan palveluksessa virkasuhteesta
toiseen, työnantaja voi määrätä koeajan noudatettavaksi uudessa
virkasuhteessa, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen asemassaan
tapahtuu huomattava muutos.

Viranhaltijalakia koskevan hallituksen
esityksen (HE 196/2002) 8 §:n 1 momentin yksityiskohtaisten
perustelujen mukaan koeajan tarkoituksena on antaa molemmille
osapuolille aikaa harkita, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia. Koska
virkasuhteen käyttäminen lakiehdotuksen perusteella rajoittuu
aikaisempaa selkeämmin vain julkisen vallan käyttöä sisältävin
tehtäviin, on julkisen hallinnon luotettavuuden ja kansalaisten
oikeusturvan kannalta perusteltua, että koeajan pituus on riittävä. On
sekä viranhaltijan että julkisen edun mukaista mahdollistaa
viranhaltijan perehtyä riittävästi tehtäviinsä, jotta virkasuhteen
jatkumisen edellytyksiä voidaan harkita asianmukaisesti riittävän
viranhaltijaa koskevan tietämyksen perusteella.

Pykälän 2
momenttia koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan myös niissä
tilanteissa, joissa määräaikaisessa virkasuhteessa oleva viranhaltija
otetaan välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen,
voitaisiin määrätä uusi koeaika, vaikka määräaikaisessa virkasuhteessa
olisi jo ollut koeaika. Koeajan pituus voisi tällöin olla yhteensä
enintään kuusi kuukautta, jos viranhaltijan tehtävät ja asema pysyvät
samana.

A:n virkasuhteet

A on toiminut
pysäköinnintarkastajana kaupungin palveluksessa kolmessa määräaikaisessa
virkasuhteessa 1.3.–31.12.2014 ja hänet on 16.12.2014 valittu
pysäköinnintarkastajan toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen
välittömästi sen jälkeen 1.1.2015 alkaen. Ensimmäisessä määräaikaisessa
virkasuhteessa on ollut kuukauden pituinen koeaika ja toistaiseksi
voimassa olevassa virkasuhteessa kuuden kuukauden pituinen koeaika.

Oikeudellinen arvio

A
oli toiminut pysäköinnintarkastajana määräaikaisissa virkasuhteissa
yhtäjaksoisesti jo yli yhdeksän kuukautta, kun hänet päätettiin valita
pysäköinnintarkastajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
Kaupunki ei ole väittänytkään, että A:n tehtävät olisivat huomattavasti
muuttuneet virkasuhteen vakinaistamisen myötä. Viranhaltijalain 8 §:n 2
momenttia ei myöskään voida tulkita niin, että viranhaltijan asema
muuttuisi huomattavasti pelkästään sillä perusteella, että määräaikainen
virkasuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Viranhaltijalain
8 §:n 2 momentti ei sanamuotonsa mukaan mahdollista uuden koeajan
määräämistä tilanteessa, jossa viranhaltija siirtyy saman työnantajan
palveluksessa määräaikaisesta virkasuhteesta välittömästi toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen ja jossa viranhaltijan tehtävät ja
asema eivät muutu huomattavasti. Hallituksen esityksessä sen sijaan
katsotaan, että uuden koeajan määrääminen olisi tällöin mahdollista
siten, että koeaikojen pituus voisi olla yhteensä enintään kuusi
kuukautta.

Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille
aikaa harkita, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia. Kaupungilla on
vakinaistaessaan A:n virkasuhteen ollut koeajan laissa säädettyä
enimmäispituutta enemmän aikaa harkita hänen sopivuuttaan
pysäköinninvalvojan tehtäviin. Koeajan tarkoitus huomioon ottaen
viranhaltijalain 8 §:ää ei voida sen 2 momenttia koskevan hallituksen
esityksen perusteella tulkita laajentavasti niin, että uuden koeajan
määrääminen olisi tässä tilanteessa ollut lainmukaista.

Hallinto-oikeus
kumosi valituksenalaiset päätökset lainvastaisina edellä mainituilla ja
muuten ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments