Ruotsissa saatu verovapaa lahja oli Suomessa verotettavaa perintöä

4.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Perintöverotus – Ulkomailla saatu lahja – Ennakkoperintö – Vähentäminen perintöosasta

A oli Ruotsissa asuessaan saanut niin ikään Ruotsissa asuneelta
perinnönjättäjältä vuonna 2007 lahjan, jossa oli kysymys hänen
perintöosastaan myöhemmin vähennetystä, perinnönjättäjän jälkeen
toimitetussa perinnönjaossa huomioon otetusta ennakkoperinnöstä.

A:n
saama ennakkoperintö oli perintöverotusta vuonna 2012 kuolleen
perinnönjättäjän jälkeen vuonna 2013 toimitettaessa voimassa olleen
Verohallinnon perintö- ja lahjaverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa
4.12.2009 antaman ohjeen mukaisesti vähennetty hänen veronalaisen
perintöosuutensa arvosta. Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vähennyksen poistamista koskeneen
oikaisuvaatimuksen.

Asiaan sovellettavien perintökaaren 26 luvun
säännösten mukaan A:n Ruotsissa kuolinhetkellään asuneelta
perinnönjättäjältä saamaan perintöön on tullut soveltaa Ruotsin lakia.
Ruotsin lain (ärvdabalk) mukaan A:n saaman ennakkoperinnön määrä on
tullut lisätä kuolinpesän säästöön. A:n saamassa ennakkoperinnössä on
siten ollut kysymys perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 16 §:n 1 momentin 1
kohdan mukaan perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin
lisättävästä lahjasta. Koska sekä A että perinnönjättäjä ovat
ennakkoperintöä annettaessa asuneet Ruotsissa, ei A:lla ole PerVL 18 §:n
1 momentin 1 kohta huomioon ottaen ennakkoperinnön saadessaan ollut
lahjaverovelvollisuutta ennakkoperinnön osalta. A:lla on kuitenkin
perinnönjättäjän kuolinhetkellä Suomessa asuvana ollut PerVL 4 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaan velvollisuus suorittaa perintöveroa
perinnönjättäjän jälkeen saamastaan perintöosuudesta. Kun A ei myöskään
ollut suorittanut ennakkoperinnöstä aikaisemmin lahjaveroa,
hallinto-oikeus on katsonut, että perintövero tulee maksuunpanna A:n
saamasta perintöosasta kokonaisuudessaan ja ettei ennakkoperintöä voida
vähentää A:n veronalaisesta perintöosuudesta. Laissa ei ole säännöstä,
jonka perusteella perintöosasta tulisi Verohallinnon ohjeessa esitetyn
mukaisesti vähentää toisessa valtiossa asuttaessa saadun ennakkoperinnön
arvo sen vuoksi, että ennakkoperintö on ollut verovapaa lahja Suomessa.
Verohallinnon ohje sinällään ei tässä perintöosuuden arvon
määrittämistä koskevassa tilanteessa muodostanut edellytyksiä
luottamuksensuojalle eikä sanottuja edellytyksiä muutoinkaan ollut
syntynyt.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments