Lausunto Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietinnöstä

15.1.2016 | Lausunnot

Dnro 01/2016

Lausuntopyyntönne: 18.11.2015
LAUSUNTO TILINTARKASTUSLAIN MUUTOKSET -TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään 18.11.2015 jakelussa mainituilta lausuntoa työryhmän mietinnöstä. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on jälkikäteen pyytänyt mahdollisuutta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan lyhyesti seuraavaa.

Tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut voivat vaikuttaa tilintarkastajan riippumattomuuteen. Tilintarkastajan riippumattomuuden turvaamiseksi tilintarkastajan muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista on yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen osalta rajoitettu kieltämällä lähtökohtaisesti muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 537/2014, “asetus”).

Työryhmän mietinnössä on ehdotettu, että tilintarkastuslain muutoksen yhteydessä hyödynnetään asetuksessa jäsenvaltiolle annettua mahdollisuutta sallia tilintarkastajan tarjota eräitä vero- ja arvonmäärityspalveluja.

Ehdotuksen taustalla on ilmeisesti vaikuttanut mietinnön kohdassa 4.1.2 esiin tuotu käsitys: “Suomen kaltaisessa pienessä maassa vaihtoehtojen määrä on melko suppea. Periaatteessa kansainvälisesti toimivalla yrityksellä on Suomessa neljä vaihtoehtoa, joista yksi tilintarkastusyhteisöistä jää valintavaihtoehtojen ulkopuolelle, koska se toimii yrityksen nykyisenä tilintarkastajana. Kun tilintarkastuspalvelut ostetaan yhdeltä taholta ja muut palvelut toiselta taholta, kokonaishinta saattaa olla korkeampi kuin ostettuna yhdeltä ja samalta toimijalta. Toisin sanoen palveluiden ostamista koskevat rajoitukset voivat vähentää yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen valinnan vapautta palveluiden hankkimisessa.”

Asianajajaliitto katsoo, että kyseinen lähtökohta on virheellinen. Lukuisat muutkin tahot kuin Big4-toimistot, mukaan lukien useat asianajotoimistot, tarjoavat kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille erittäin kattavasti veropalveluita. Arvonmäärityspalvelujakin on maassamme kattavasti tarjolla. Tällaisten riippumattomien palveluntarjoajien määrä lisäksi kasvaa jatkuvasti.

Vaikka palveluiden ostamista koskevat rajoitukset luonnollisesti vähentävätkin yhteisöjen valinnanvapautta, tämä on tilintarkastuksen riippumattomuuden kannalta perusteltua. Rajoitusten lieventämistä ei voida perustella palveluntarjoajavaihtoehtojen vähyydellä.

Helsingissä tammikuun 12. päivänä 2016

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Risto Sipilä
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATIJAT
Asianajaja Kai Holkeri, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Asianajaja Olof Rehn, Asianajotoimisto Rehn & Co Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.