KHO pysytti venäläisen rautatieyhtiön saaman maksun viisumittomien matkustajien tuomisesta Suomeen

9.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksua kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskeva purkuhakemus

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ulkomaalaislain 179 §:n mukaisen
seuraamusmaksun määräämisen perusteena ei ole liikenteen harjoittaminen
Suomessa. Olennaista seuraamusmaksun määräämisen edellytysten
täyttymisen kannalta on ulkomaalaislain 173 §:n nojalla se, että
matkustajat kuljetetaan ulkorajaliikenteessä Suomeen. Asiassa esitetyn
selvityksen mukaan Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä
venäläinen kuljetusyhtiö luovuttaa Suomen ja Venäjän välisen rajan
ylittämisen jälkeen ensimmäisellä, raja-asemaksi luokitellulla,
Vainikkalan asemalla junan Valtion rautateiden operoitavaksi, jolloin
myös vastuu venäläiseltä kuljetusyhtiöltä siirtyy suomalaiselle
kuljetusyhtiölle. Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittämisen jälkeen
venäläinen kuljetusyhtiö saapuu Suomen alueelle ja näin ollen myös
Suomen lainsäädäntövaltaan kuuluvalle alueelle riippumatta siitä, että
kysymys on raja-asemasta. Näin ollen edellytykset ulkomaalaislain 179
§:n mukaisen seuraamusmaksun määräämiselle täyttyvät riippumatta siitä,
että RZD ei toimi liikenteenharjoittajana Suomen ja Venäjän välisessä
rautatieyhdysliikenteessä tai Suomen rautateillä tapahtuvassa
henkilöliikenteessä. Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentissa
tarkoitetut purkuperusteet eivät purkuhakemuksessa tältä osin esitetyn
perusteella täyty.
– – –
Korkein hallinto-oikeus toteaa valtiolla olevan oikeus vaatia, että
kolmansista maista valtioon kuljetettavilla matkustajilla on maahan
tullessaan voimassaolevat henkilötodistukset ja muut tarvittavat
matkustusasiakirjat. Tämän vaatimuksen toteutumista edistää, että sen
tehosteeksi voidaan määrätä seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun
määräämisellä on näin ollen selvä yhteys maahantulon sääntelyyn.

Muu päätös 3712/2015

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments