Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus oikeudellisesta yhteistyöstä rikosoikeuden alalla

21.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin – Direktiivi 2010/64/EU – Soveltamisala – Rikosoikeudellisen menettelyn käsite – Jäsenvaltiossa säädetty menettely toisen jäsenvaltion tuomioistuimen rikosasiassa antaman tuomion tunnustamiseksi – Tuomion kääntämiseen liittyvät kulut – Puitepäätös 2009/315/YOS – Päätös 2009/316/YOS – Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

Nyt käsiteltävällä
ennakkoratkaisupyynnöllä Budapest Környéki Törvényszék (Budapestin
alueellinen tuomioistuin, Unkari) pyytää unionin tuomioistuinta
tulkitsemaan oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa
menettelyissä 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2010/64/EU(2) 1 artiklan 1 kohtaa.

Tämä
pyyntö on esitetty menettelyssä, joka on pantu vireille
ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa ja joka koskee toisen
jäsenvaltion – tässä tapauksessa Itävallan tasavallan – tuomioistuimen
antaman lainvoimaisen tuomion, jolla Balogh tuomittiin rikoksesta
vapausrangaistukseen ja velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut,
vaikutusten tunnustamista.

Ennakkoratkaisupyynnöstä
ilmenee, että Unkarin kansalainen Balogh tuomittiin Landesgericht
Eisenstadtin (Eisenstadtin aluetuomioistuin, Itävalta) 13.5.2014
antamalla ja 8.10.2014 lainvoiman saaneella tuomiolla
törkeästä murtovarkaudesta neljän vuoden ja kuuden kuukauden mittaiseen
vapausrangaistukseen sekä velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Balogh vangittiin Itävallassa, jossa hän suorittaa rangaistustaan
24.12.2017 saakka.

Unionin
tuomioistuimessa käydyistä keskusteluista, ja erityisesti Itävallan
hallituksen tekemistä täsmennyksistä, kävi ilmi, että Landesgericht
Eisenstadt (Eisenstadtin aluetuomioistuin) toimitti Baloghille
langetetun tuomion olennaiset tiedot 15.9.2014 Itävallan
rikosrekisteriviranomaiselle (österreichischen Strafregisteramt) ja
ilmoitti eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS)
perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti
6.4.2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/316/YOS mukaisesti tuomioon johtaneita rikoksia vastaavan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) koodin.

Itävallan
rikosrekisteriviranomainen, joka on jäsenvaltioiden välisen
rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä 26.2.2009
tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 3 artiklassa tarkoitettu Itävallan keskusviranomainen, ilmoitti 21.9.2014
tämän puitepäätöksen 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
säädetyn velvoitteen mukaisesti Unkarin keskusviranomaiselle eli
sähköisistä hallinnollisista ja julkisista palveluista vastaavalle
keskusvirastolle (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala) tuomiosta ECRIS-järjestelmän edellyttämässä
sähköisessä muodossa.

Unkarin
oikeusministeriö (magyar Igazságügyi Minisztérium) ilmoitti sen jälkeen
Landesgericht Eisenstadtille (Eisenstadtin aluetuomioistuin), että
tuomion toimittaminen oli välttämätöntä, jotta sen pätevyys voitaisiin
tunnustaa Unkarissa. Se lisäsi, että Unkarissa tunnustettu ulkomainen
tuomio vastaa rikosrekisteriin kirjattua kansallista tuomiota.

Budapest
Környéki Törvényszék (Budapestin alueellinen tuomioistuin), joka on
toimivaltainen panemaan täytäntöön Unkarin oikeudessa säädetyn
ulkomaisten tuomioiden tunnustamista koskevan erityismenettelyn,
tiedustelee tässä yhteydessä, voidaanko Balogh velvoittaa maksamaan
Landesgericht Eisenstadtin (Eisenstadtin aluetuomioistuin) antamaan
tuomioon liittyvät käännöskulut.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

Edellä
esitetyn perusteella ehdotan, että Budapest Környéki Törvényszékin
(Budapestin alueellinen tuomioistuin) esittämään kysymykseen vastataan
seuraavasti:

Oikeudesta tulkkaukseen ja
käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20.10.2010 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64 1 artiklan 1 ja 2
kohtaa ja 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei niitä
sovelleta pääasian kaltaisessa tilanteessa, jossa jonkin jäsenvaltion
tuomioistuin aikoo käännättää toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman
tuomion omalle oikeudenkäyntikielelleen ulkomaisten tuomioiden
pätevyyden tunnustamista koskevassa kansallisessa menettelyssä.

Jäsenvaltioiden
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä
26.2.2009 annetun neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 4 artiklan 2
kohtaa ja 5 artiklan 1 kohtaa sekä eurooppalaisen
rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen
2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti 6.4.2009 annettua neuvoston päätöstä
2009/316/YOS on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että
toisen jäsenvaltion tuomioistuimen rikosasiassa antaman tuomion
kirjaaminen jonkin jäsenvaltion rikosrekisteriin edellyttäisi ensin
kyseisen kaltaisen menettelyn soveltamista.

Linkki asiaan C-25/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments