Hallinto-oikeus vahvisti lainvastaisesti tehdyn pakkohoitopäätöksen

19.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO:
Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Hoidon jatkaminen – Alistus – Määräaika – Sairaalan ulkopuolisen lääkärin lausunto – Menettelyvirheet

Hallinto-oikeudelle oli alistettu mielenterveyslain 12 §:n mukainen
päätös vanki X:n tahdosta riippumattoman sairaalahoidon jatkamisesta
Psykiatrisessa vankisairaalassa.

Mielenterveyslain 12 §:n 1 momentin
mukaan hoidon jatkamista koskeva päätös on heti alistettava
hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Saman lain 12 a §:n 1 momentin
mukaan sairaalan on järjestettävä tahdosta riippumatto- massa hoidossa
olevalle potilaalle tämän pyynnöstä mahdollisuus saada hoitavan
sairaalan ulkopuolisen, riippumattoman lääkärin arvio ja lausunto hoidon
tarpeestaan ennen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös. Sairaalan on
annettava potilaalle tieto hänen mahdollisuudestaan saada sairaalan
ulkopuolisen lääkärin arvio.

Hoidon jatkamista koskeva päätös
oli alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi vasta yli kahden
kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä, vaikka se olisi pitänyt
alistaa heti. Näin pitkä viivästys ei ole ollut lain mukainen. Menettely
oli ollut virheellistä myös sikäli, ettei X:lle ollut ilmennyt annetun
mahdollisuutta saada sairaalan ulkopuolisen lääkärin arviota hoidon
tarpeestaan.

Menettelyllisten määräysten noudattamatta jättämisen
seurauksista ei ole säädetty mitään, vaan ne on jätetty tuomioistuimen
harkintaan. Olennaista on arvioida, mikä merkitys virheillä on hoitoon
määrätyn oikeusturvan kannalta. X ei ollut valittanut päätöksestä
hallinto-oikeuteen eikä asiakirjoista ilmeneviä mielenterveyslain 8
§:ssä säädettyjä hoitoon määräämisen asiallisia edellytyksiä ollut
pidettävä tulkinnanvaraisina. Asiassa ei ollut ilmennyt perustetta
arvioida, että menettelyvirheet olisivat vaarantaneet X:n oikeusturvan.
Näin ollen hallinto-oikeus vahvisti alistetun päätöksen.

Esittelijä olisi jättänyt päätöksen vahvistamatta menettelyvirheiden vuoksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments