Hallinto-oikeus arvioi lesken asunnon luovutuksen verovapautta

26.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako – Ennakkoratkaisu

Aviopuolisot A ja B olivat omistaneet yhdessä osakehuoneiston
hallintaan oikeuttavat osakkeet. A oli kuollut huhtikuussa 2005. A:n
kuolinpesän osakkaita olivat A:n leski B sekä heidän lapsensa C, D ja E.
A:lla ja B:llä oli ollut avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen.
B:n avio-osa on ollut 670 000 euroa eli puolet ja kunkin lapsen
perintöosuus 223 333 euroa eli yksi kuudesosa pesän varallisuudesta.

C
on asunut heinäkuusta 2010 lukien yhtäjaksoisesti A:n kuolinpesän ja
B:n puoliksi omistamassa osakehuoneistossa. Kuolinpesän osakkaat ovat
suunnitelleet osittaisen osituksen ja perinnönjaon suorittamista
kuolinpesässä siten, että C saisi omistukseensa edellä mainitun
osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kuolinpesän osakkaat
ovat arvioineet asunto-osakkeiden arvoksi 300 000 euroa. C maksaisi
kuolinpesän osakkaille pesän ulkopuolisin varoin osakehuoneiston arvon
ja perintöosuutensa erotusta vastaavan rahakorvauksen 76 667 euroa ja
saisi kuolinpesästä perintönä netto-osuuttaan vastaavan määrän
omaisuutta. Leski sekä D ja E jäisivät edelleen jakamattoman kuolinpesän
osakkaiksi jakamaan kaiken muun omaisuuden sekä C:ltä rahana saadun
korvauksen.

Hallinto-oikeus katsoi, että
ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa C sai
asunto-osakeyhtiön osakkeet perintönä A:lta siltä osin kuin hän ei ollut
suorittanut niistä vastiketta pesän ulkopuolisilla varoilla.
Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että perinnöksi saadun
omaisuuden omistusajan alkuhetki on perinnönjättäjän kuolinhetki. C:n
oli näin ollen katsottava omistaneen edellä mainitun osuuden
asunto-osakkeista A:n kuolinhetkestä alkaen. Asiaa ei ollut arvioitava
eri tavoin sillä perusteella, että osittaista perinnönjakoa oli
edeltänyt osittainen ositus. Kun C oli näin ollen asunut huoneistossa
omistusaikanaan yli tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn
kahden vuoden määräajan, oli perintönä saatujen asunto-osakkeiden
luovutukseen sovellettava hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa siltä
osin kuin C ei ollut suorittanut niistä vastiketta pesän ulkopuolisilla
varoilla oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevaa säännöstä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2015 ja 2016.

Lainkohdat:

Tuloverolaki 45 § 1 mom, 48 § 1 mom 1 kohta

Kokoonpano:

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Heikki Mauno (eri mieltä) ja Markku Lambert (t)

Asian esittelijä Jouko Tuomi.

Äänestys 2-1

Hallinto-oikeuden
vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että C saa vastikkeettomasti saadusta
osuudesta asunto-osakkeista puolet leskeltä osittaisessa osituksessa ja
perinnönjaossa ja tältä osin omistusaika määräytyy osittaisen ositus-
ja perinnönjakokirjan allekirjoituspäivän eikä perinnönjättäjän
kuolinpäivän mukaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments