OM: Hallintopäätöksistä valittamiseen muutoksia vuoden 2016 alussa

4.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2016 alussa oikaisuvaatimuksen käyttö laajenee uusiin asiaryhmiin haettaessa muutosta hallintoviranomaisten päätöksiin

Tällöin
viranomaisen ratkaisuun tyytymätön saa valittaa hallinto-oikeuteen vasta
sitten, kun on ensin vaatinut viranomaiselta oikaisua. Samalla
valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen muuttuu siten, että aiempaa useammissa asioissa
tarvitaan valituslupa.

Uudistus koskee 178 lakia. Lainmuutokset tehostavat ja nopeuttavat
muutoksenhakua ja yhtenäistävät muutoksenhakumenettelyä eri
asiaryhmissä.

Oikaisuvaatimuksen käyttö laajenee

Oikaisuvaatimus
viranomaiselle on nykyisin käytössä useissa asiaryhmissä. Jatkossa
oikaisuvaatimus on käytössä entistä laajemmin muun muassa ilmoitus- ja
rekisteröintiasioissa, erilaisia maksuja ja korvauksia koskevissa
asioissa sekä lupa-asioissa. Muutoksenhakijalle oikaisuvaatimus on
tuomioistuinkäsittelyä nopeampi ja edullisempi keino saada virheellinen
päätös korjattua.

Oikaisuvaatimusta ei oteta käyttöön
asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa,
joissa on tärkeää saada asia nopeasti tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Tällaisia ovat esimerkiksi uhkasakon tuomitsemista ja teettämis- tai
keskeyttämisuhan täytäntöönpanoa koskevat asiat sekä
elinkeinolupa-asiat.

Oikaisuvaatimuksen ulkopuolelle jäävät
edelleen myös esimerkiksi asiat, joissa viranomainen selvittää asiaa
perusteellisesti jo ensi vaiheen hallintomenettelyssä. Oikaisuvaatimusta
ei oteta käyttöön myöskään asiaryhmissä, joissa on tavallisesti useita
asianosaisia.

Selvät kirjoitus- tai asiavirheet on jatkossakin
mahdollista korjata ilman oikaisuvaatimusta asianosaisen pyynnöstä tai
viranomaisen aloitteesta.

Valituslupaa edellytetään korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiempaa useammin

Nykyisin
noin puolet korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista valituksista
kuuluu valituslupajärjestelmän piiriin, laajimpina ryhminä veroasiat ja
ulkomaalaisasiat.

Vuoden vaihteesta alkaen valituslupa tarvitaan
monissa uusissa asioissa, kun hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituslupa vaaditaan jatkossa
esimerkiksi useissa koulutusta, toimilupia tai valtionavustuksia
koskevissa asioissa.

Valituslupamenettely vähentää asiaratkaisujen
määrää korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja antaa siten ylimmälle
tuomioistuimelle mahdollisuuden keskittää voimavarojaan oikeuskäytännön
linjaamiseen ennakkopäätöksin.

Valituslupaa ei tarvita, jos asiaan
liittyy vaativia oikeuskysymyksiä tai jos asia on asianosaisten tai
yhteiskunnan kannalta erityisen merkittävä tai laaja-alainen. Tällaisia
ovat esimerkiksi elinkeinolupien peruuttamiset ja pakkokeinojen
täytäntöönpanoasiat. Valituslupaa ei vaadita myöskään lasten
tahdonvastaisissa huostaanotoissa eikä muissa hallintoriita-asioissa,
joissa korkein hallinto-oikeus toimii ainoana muutoksenhakuasteena.

Korkein
hallinto-oikeus käsittelee jatkossakin kaikki sinne lähetyt valitukset.
Valituslupa-asioissa se tutkii, täyttyvätkö laissa säädetyt
valitusluvan myöntämisen edellytykset. Valitusluvan edellytykset eivät
muutu nykyisestä. Valituslupa myönnetään, jos asiassa on
ennakkopäätöksen tarve tai ilmeinen virhe taikka jos on jokin muu
painava syy asiaratkaisun antamiseen. Tällöin korkein hallinto-oikeus
antaa valitukseen asiaratkaisun.

Päätöksen purkamista voi hakea vain kerran

Vuoden
2016 alussa muuttuvat myös lainvoimaisen päätöksen purkamista koskevat
säännökset. Jatkossa pääsääntönä on, että saman päätöksen purkamista voi
hakea vain kerran.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments