Euroopan komissio: Komissio hyväksyy uuden kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jolla edistetään kilpailukykyä, luodaan työpaikkoja ja tuetaan kestävää kasvua

3.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on 2.12 julkaissut uuden kiertotaloutta koskevan aloitepaketin. Paketti sisältää komission tiedonannon kiertotalouden toimintaohjelmasta sekä tarkistetun ehdotuksen kuuden jätealan direktiivin muuttamiseksi

Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Kiertotalouspaketti
antaa taloudellisille toimijoille selkeän signaalin siitä, että EU
käyttää kaikkia mahdollisia välineitä taloutensa muuntamiseen. Tämä luo
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa kilpailukykyä.
Toimenpiteillä pyritään muuttamaan laajasti tuotteiden koko elinkaari
sen sijaan, että keskityttäisiin kapea-alaisesti elinkaaren
loppuvaiheeseen, ja niissä korostuu komission selkeä tavoite muuntaa
EU:n talous ja saada aikaan tuloksia. Pakettiin liittyvien aloitteiden
odotetaan saavan aikaan yhä enemmän innovatiivisia ja aiempaa
tehokkaampia tapoja tuottaa ja kuluttaa. Kiertotalous antaa
mahdollisuuksia luoda Eurooppaan runsaasti työpaikkoja samalla kun
suojellaan arvokkaita ja koko ajan hupenevia luonnonvaroja, vähennetään
resurssien käytön ympäristövaikutuksia ja saadaan uutta arvoa
jätetuotteista. Lisäksi esitetään toimialakohtaisia toimenpiteitä sekä
laatustandardeja uusioraaka-aineille. Hyväksyttyihin tai
tämänhetkisen komission toimikauden aikana toteutettaviin toimiin
kuuluvat:

 • yli 650 miljoonan euron rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta ja 5,5 miljardin rahoitus rakennerahastoista;
 • toimet, joilla vähennetään elintarvikkeiden hävikkiä,
  mukaan lukien yhteiset mittausmenetelmät, päiväysmerkintöjen
  parantaminen sekä välineet, joilla saavutetaan kestävää kehitystä
  koskeva maailmanlaajuinen tavoite elintarvikkeiden hävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä;
 • uusioraaka-aineita koskevien laatustandardien kehittäminen toimijoiden luottamuksen parantamiseksi sisämarkkinoilla;
 • ekologista suunnittelua koskevaan työsuunnitelmaan (2015–2017) sisältyvät toimenpiteet, joilla edistetään tuotteiden korjattavuutta, kestävyyttä ja kierrätettävyyttä sekä energiatehokkuutta;
 • lannoitteita koskeva tarkistettu asetus, jotta helpotetaan orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitteiden tunnustamista sisämarkkinoilla ja tuetaan bioravinteiden roolia;
 • strategia muoveista kiertotaloudessa;
  strategiassa käsitellään kierrätettävyyttä, biohajoavuutta, muoveihin
  sisältyviä vaarallisia aineita, sekä maailmanlaajuista kestävän
  kehityksen tavoitetta, joilla pyritään merkittävästi vähentämään merten roskaantumista;
 • veden uudelleenkäyttöön liittyviä toimet, mukaan lukien lainsäädäntöehdotus jäteveden uudelleenkäyttöä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Tänään
hyväksytty tiedonanto sisältää selkeän aikataulun ehdotetuille toimille
sekä suunnitelman yksinkertaiselle ja tehokkaalle kiertotalouden
seurantakehykselle.

Jätelainsäädäntöä koskevat tarkistetut ehdotukset

Jätteitä
koskevassa tarkistetussa lainsäädäntöehdotuksessa asetetaan selkeät
tavoitteet jätteen vähentämiselle ja esitetään kunnianhimoinen ja
uskottava pitkän aikavälin etenemissuunnitelma jätehuollolle ja
kierrätykselle. Jotta voidaan varmistaa tehokas täytäntöönpano, uusi
ehdotus sisältää jätteen vähentämistä koskevien tavoitteiden lisäksi
konkreettiset toimenpiteet, joilla poistetaan kentällä vallitsevia
esteitä ja joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet.
Jätteitä koskevassa tarkistetussa ehdotuksessa:

 • EU:n yhteiseksi tavoitteeksi yhdyskuntajätteen kierrättämiselle asetetaan 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;
 • EU:n yhteiseksi tavoitteeksi pakkausjätteen kierrättämiselle asetetaan 75 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;
 • asetetaan sitova tavoite kaatopaikkajätteen vähentämisestä enintään 10 prosenttiin kaikesta jätteestä vuoteen 2030 mennessä;
 • kielletään erikseen kerätyn jätteen sijoittaminen kaatopaikalle;
 • tuetaan taloudellisia välineitä, joilla pyritään vähentämään jätteen sijoittamista kaatopaikalle;
 • esitetään yksinkertaisia ja parempia kierrätysmäärien laskentamenetelmiä koko EU:ssa;
 • esitetään konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään uudelleenkäyttöä ja teollista symbioosia, jolloin yhden toimialan sivutuotteesta voi tulla toisen toimialan raaka-ainetta;
 • esitetään taloudellisia kannustimia, joilla tuottajia kannustetaan saattamaan markkinoille ympäristöystävällisempiä tuotteita
  ja tukemaan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä (esim. pakkauksia,
  paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ajoneuvoja varten).


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments