STM: Liikennevakuutuslakia selkeytetään ja uudistetaan

20.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Liikennevakuutuslain uudistuksella halutaan parantaa vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua muuttamalla vakuutusmaksua koskevaa sääntelyä nykyistä joustavammaksi

Vakuutusyhtiöiden tulisi soveltaa vakuutusmaksujen laskuperusteitaan yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin.

Hallitus
antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 19. marraskuuta.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Sairaanhoitokustannusten
korvaamista koskevien säännösten on tarkoitus kuitenkin tulla voimaan
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lait on hyväksytty ja vahvistettu.
Muutoksilla selkeytetään ja osin vähennetään sääntelyä toimeenpanon
kustannusten vähentämiseksi ja vakuutusyhtiöiden välisen kilpailun
lisäämiseksi. Tältä osin esityksellä toteutetaan hallituksen norminpurun
kärkihanketta.

Niin sanottu vakuutusmaksujen bonusjärjestelmä
säilyisi, mutta vakuutusyhtiöllä olisi mahdollisuus huomioida
ajoneuvojen vahinkohistoria aiempaa laajemmin. Yhden ajoneuvon
vahinkohistoria voitaisiin huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten
hinnoittelussa ja päinvastoin. Tämä muutos koskisi vain
yksityishenkilöiden vakuutuksia.

Tulevaisuudessa on mahdollista,
että ajoneuvo liikkuu ilman kuljettajaa niin, että tietotekniikka
huolehtii kuljettamisesta. Laissa ei esitetä esteitä tällaisten niin
sanottujen robottiautojen vakuuttamiselle.

Korvausmenettelyihin täsmennyksiä

Esinevahinkoja
koskevan korvausvastuun enimmäismäärää esitetään nostettavaksi
nykyisestä 3,3 miljoonasta eurosta 5 miljoonaan euroon.
Henkilövahingoista maksettaville korvauksille ei säädettäisi
jatkossakaan enimmäismäärää.

Säännökset alkoholin tai muun
huumaavan aineen käytön vaikutuksista korvauksia alentavasti
pidettäisiin pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta ennallaan.

Lakiin
esitetään myös rajausta, jonka mukaan moottoriajoneuvokilpailuissa tai
harjoituksissa ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneita
henkilövahinkoja ei korvattaisi kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta.
Kilpailuissa ei ole tarkoituksenakaan noudattaa liikennesäätöjä, vaan
ottaa tietoisesti normaalia suurempia riskejä.

Korvausmenettelyä
pyritään nopeuttamaan säätämällä vakuutusyhtiöille velvollisuus aloittaa
korvauskäsittely seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tuosta.
Itse korvauspäätös olisi annettava kuukauden kuluessa aiemman kolmen
kuukauden sijaan. Laissa korostettaisiin sitä, että henkilövahinkoja
koskevat korvauspäätökset olisi perusteltava.

Uudistuksen
tavoitteena on ollut välttää muutoksia, jotka lisäisivät toimeenpanon
kustannuksia. Uuden lain entistä selkeämmät säännökset parantavat
vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia.
Liikennevakuutuslaki perustuu monilta osin EU:n
liikennevakuutusdirektiiviin. Nykyinen liikennevakuutuslaki on ollut
voimassa vuoden 1960 alusta lähtien.

Uusi laki liikenneturvallisuusmaksusta

Hallitus
esittää, että vakuutusyhtiöiltä perittävästä
liikenneturvallisuusmaksusta säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin
erillisessä laissa.  Maksun keräisi Liikenteen turvallisuusvirasto.
Maksun määrä olisi yksi prosentti vakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta
saamista tuloista. Liikennevakuutusyhtiöt maksavat jo nykyisin
liikenneturvallisuusmaksua liikennevakuutuslain perusteella. Nykyisin
maksun määrä on ollut noin prosentti vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen
maksutuloista, eli maksun määrä pysyy suurin piirtein samansuuruisena.

Hallitus
antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 19. marraskuuta.
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lain on
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 samanaikaisesti uuden
liikennevakuutuslain kanssa.

Liikenneturvallisuusmaksu
tuloutettaisiin valtion talousarvioon ja vastaava rahamäärä
käytettäisiin tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi. Liikenteen
turvallisuusvirasto päättäisi määrärahojen myöntämisestä
liikenneturvallisuustyötä tekeville.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments