OM: Työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä asuntolainoista ja vertaislainoista

16.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asuntoluottoja koskevat säännökset ehdotetaan lisättäväksi kuluttajansuojalakiin. Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotuksella pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi, joka koskee asuntolainoja ja sellaisia kuluttajaluottoja, joissa vakuudeksi annetaan asunto

Lisäksi työryhmä
ehdottaa uutta sääntelyä niin sanotusta vertaislainatoiminnasta.
Vertaislainalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan kuluttajalle
välittämää luottoa, jonka myöntää muu kuin ammattimainen luotonantaja.

Ehdotuksen mukaan luotonantajan olisi annettava asuntoluottoa
koskevat tiedot kuluttajalle vakiomuotoisella lomakkeella ennen
luottosopimuksen tekemistä. Vakiotietolomaketta käytetään Suomessa ja
muissa EU-maissa jo nyt kulutusluottoja koskevien tietojen antamiseen.
Uudella vakiotietolomakkeella on tarkoitus helpottaa kuluttajan
mahdollisuutta vertailla tarjolla olevia asuntoluottoja.

Kuluttajalla
olisi oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty
asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa. Nykyisin peruuttamisoikeus
koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja asuntoluottoja.

Työryhmä
ehdottaa uusia säännöksiä luottotarjouksen tekemisestä, luoton
vakuudeksi annettavan omaisuuden arvioinnista, neuvontapalveluista ja
valuuttaluotoista. Kuluttajalla olisi oikeus muuttaa muussa valuutassa
kuin euroissa myönnetty asuntoluotto milloin tahansa euromääräiseksi.

Uutta
olisi myös luoton kytkykaupan kielto, joka koskisi sekä asuntoluottoja
että muita kuluttajaluottoja. Luottotarjouksen ehtona ei saisi olla,
että kuluttaja tekee samalla sopimuksen toisesta rahoituspalvelusta,
kuten vakuutuksesta, taikka muusta palvelusta luotonantajan tai tämän
kanssa yhteistoiminnassa toimivan tahon kanssa.

Asunto-omaisuuteen
liittyviä kuluttajaluottoja myöntävien luotonantajien henkilöstön
keskeisistä ammattitaitovaatimuksista lisättäisiin säännökset lakiin.
Tällaisten luottojen välittäminen edellyttäisi jatkossa välittäjän
rekisteröintiä. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi
Finanssivalvonta. Suomessa ei tiettävästi nykyisin toimi sellaisia
luotonvälittäjiä, joita rekisteröitymisvelvollisuus koskisi.

Vertaislainoille samat säännöt kuin kuluttajaluotoille

Työryhmä
ehdottaa, että vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttäisi
välittäjän rekisteröintiä samalla tavalla kuin kuluttajaluottojen
tarjoaminen. Edellytyksenä rekisteröinnille olisi luotettavuus ja
luottotoiminnan tuntemus. Rekisterinpitäjänä toimisi Etelä-Suomen
aluehallintovirasto.

Vertaislainat rinnastettaisiin
lainsäädännössä kuluttajaluottoihin, jolloin välittäjän olisi
huolehdittava muun muassa siitä, että luotosta ei peritä korkokaton
ylittäviä korkoja tai maksuja.

Korkoa saisi muuttaa vain viitekoron muuttuessa

Työryhmä
ehdottaa selvennystä koron muuttamista koskevaan säännökseen.
Kuluttajaluoton korko voisi muuttua vain sillä perusteella, että
luottosopimuksessa sovittu viitekorko muuttuu. Erityisesti
asuntoluottoja myöntävät luotonantajat ovat katsoneet, että
luotonantajalla tulisi olla oikeus muuttaa lainan korkoa myös
esimerkiksi tilanteissa, joissa luotonantoon liittyvät kustannukset
kasvavat luottosuhteen aikana lainsäädännön tai viranomaispäätöksen
aiheuttaman muutoksen vuoksi.

Lisäksi luottosopimuksesta
perittävien maksujen muuttamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.
Maksun korotus ei saisi olla suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut
tosiasiallinen lisäkustannus.

Koron muuttumiseen ja vertaislainoihin liittyvät säännösehdotukset ovat kansallisia eivätkä perustu direktiiviin.

Työryhmän mietintöön liittyy neljä eriävää mielipidettä koskien mm. koron muuttamista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments