Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ikään perustuvan syrjinnän kiellon, oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden tulkinnasta

25.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaate – Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet – Yksityisten välinen oikeusriita – Kansallisen tuomioistuimen asema – Yhdenmukaista tulkintaa koskeva velvollisuus – Contra legem -tulkinta

Højesteretin (korkein oikeus, Tanska) oli tehnyt ennakkoratkaisupyynnön tässä asiassa.

Esillä oleva ennakkoratkaisupyyntö koskee
ikään perustuvan syrjinnän kiellon, oikeusvarmuuden ja
luottamuksensuojan periaatteiden tulkintaa.

Tämä
ennakkoratkaisupyyntö on esitetty sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin
katsoi tuomiossaan Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08,
EU:C:2010:600), että yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa
koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin
2000/78/EY(2)
2 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat
esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan työntekijät, joilla on
oikeus vanhuuseläkkeeseen, jota heidän työnantajansa maksaa sen
eläkejärjestelmän nojalla, johon työntekijät ovat liittyneet ennen kuin
he ovat täyttäneet 50 vuotta, eivät voi pelkästään tällä perusteella
saada erityistä irtisanomiskorvausta, jonka tarkoituksena on tukea yli
12 vuotta yrityksen palveluksessa olleiden työntekijöiden työhön
paluuta.

Kyseisen
tuomion taustalla oli työntekijän ja julkishallinnon työnantajan
välinen oikeusriita. Nyt esillä olevassa asiassa on kyse kahden
yksityisen välisestä irtisanomiskorvauksen maksamista koskevasta
oikeusriidasta, joten unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi on jälleen
saatettu kysymys, joka koskee unionin oikeuden soveltamista koskevia
yksityiskohtaisia sääntöjä kansallisten tuomioistuinten ratkaistessa
yksityisten välisiä oikeusriitoja.

Esillä olevassa asiassa asianosaisina ovat Dansk Industri (DI), Ajos A/S:n puolesta,(3)
ja Karsten Eigil Rasmussenin kuolinpesä, ja se koskee tapausta, jossa
Ajos on kieltäytynyt myöntämästä Rasmussenille irtisanomiskorvausta.

Tässä
ratkaisuehdotuksessa esitän syyt, joiden vuoksi tässä asiassa
ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi on
saatettu direktiivin 2000/78 soveltamisalaan kuuluva yksityisten välinen
oikeusriita, on kansallisen oikeutensa säännöksiä soveltaessaan
tulkittava niitä siten, että niiden soveltaminen vastaa tämän
direktiivin sanamuotoa ja tavoitetta. Selitän myös, miksi direktiivin
2000/78 vastaisen kansallisen vakiintuneen oikeuskäytännön olemassaolo
ei mielestäni ole esteenä sille, että ennakkoratkaisua pyytänyt
tuomioistuin noudattaa tätä direktiivin kanssa yhdenmukaista tulkintaa
koskevaa velvollisuutta. Lisäksi totean, että pääasiassa kyseessä olevan
kaltaisissa olosuhteissa oikeusvarmuuden periaate tai
luottamuksensuojan periaate eivät ole esteenä tällaisen velvollisuuden
noudattamiselle.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Ennakkoratkaisua
pyytäneen tuomioistuimen, jonka ratkaistavaksi on saatettu
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY
soveltamisalaan kuuluva yksityisten välinen oikeusriita, on kansallisen
oikeutensa säännöksiä soveltaessaan tulkittava niitä siten, että niiden
soveltaminen vastaa tämän direktiivin sanamuotoa ja tavoitetta.
Direktiivin 2000/78 vastaisen vakiintuneen kansallisen oikeuskäytännön
olemassaolo ei ole esteenä sille, että ennakkoratkaisua pyytänyt
tuomioistuin noudattaa tätä yhdenmukaista tulkintaa koskevaa
velvollisuutta. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa
oikeusvarmuuden periaate tai luottamuksensuojan periaate eivät myöskään
ole esteenä tällaisen velvollisuuden noudattamiselle.

Linkki asiaan C-441/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments