Hovioikeus ei katsonut tarpeelliseksi toisintaa alioikeudessa vastaanotettua suullista todistelua

20.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


VaaHO:2015:14

Metsästyslaki
Törkeä metsästysrikos
Todistelun toisintaminen

Hovioikeus on edellä
todetuin tavoin päätynyt asiassa tulkinnassaan samaan lopputulokseen kuin
käräjäoikeus ja katsonut, että sutta koskevia säännöksiä voidaan soveltaa tätä
asiaa ratkaistaessa, vaikka asiassa ei ole pystytty täysin poissulkemaan sitä
mahdollisuutta, että eläimissä on ollut myös vähäisissä määrin koiran perimää.
Asiassa ei ole tämän johdosta pääosin kysymys todistelun uskottavuuden
arvioinnista, vaan siitä tehtävistä johtopäätöksistä. Siltä osin kuin kysymys
on näytön riittävyyden harkinnasta ja harkinnan kohteena sillä perusteella
voidaan katsoa olevan todistelun uskottavuuden arviointi, asiassa ei ole
oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 12 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiaineiston eli
valittajien valitusten, syyttäjän vastauksen ja käräjäoikeuden tuomion eikä
myöskään pääkäsittelyssä esitettyjen kirjallisten todisteiden ja valittajien
pääkäsittelyssä todistelun sisällöstä lausuman perusteella jäänyt käräjäoikeuden
vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta kokonaisuutena arvioitaessa
mitään varteenotettavaa epäilystä. Näistä syystä hovioikeus ei ota valittajien
valitusten johdosta uudestaan vastaan käräjäoikeudessa esitettyä suullista
todistelua.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments