Edunvalvottavalla oli oikeus saada omaisuuttaan koskevat vuositilit ja valtuuttaa asianajaja niitä pyytämään

3.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (valtuutus tiedon saamiseksi holhoustoimilain mukaisesta vuositilistä ja omaisuusluettelosta)

Pyytäessään Lounais-Suomen maistraattia toimittamaan hänelle
jäljennökset A:n holhoustoimilain 48 §:n mukaisesta omaisuusluettelosta
sekä holhoustoimilain 51 §:n mukaisista vuositileistä siltä ajalta, kun
vuositilejä on laadittu, asianajaja B on esittänyt A:n allekirjoittaman
20.12.2013 päivätyn avoimen asianajovaltakirjan.

A:lla on
hallintolain 12 §:n 1 momentin nojalla ollut oikeus käyttää asiamiestä
pyytäessään holhousviranomaista holhoustoimilain 88 §:n nojalla
luovuttamaan hänelle häntä itseään koskevia tietoja. Näin ollen
maistraatti ei ole voinut kieltäytyä luovuttamasta A:n asiamiehelle,
asianajaja B:lle, hänen valtuutuksen nojalla pyytämiään tietoja. Turun
hallinto-oikeuden ja Lounais-Suomen maistraatin valituksenalaiset
päätökset on siksi kumottava ja asia palautettava Lounais-Suomen
maistraatille tietojen luovuttamiseksi asianajaja B:lle viranomaisten
julkisuudesta annetun lain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

3.
Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on
velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan
tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on
kohtuutonta, että asianosainen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa
vahinkonaan. Mitä asianosaisesta on säädetty, voidaan soveltaa myös
päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen
asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava
erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen
virheestä.

Kun asia on A:n valituksesta edellä esitetyillä
perusteilla palautettu Lounais-Suomen maistraatin käsiteltäväksi, olisi
kohtuutonta, jos A joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan
kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Suomen valtio on hallintolainkäyttölain
74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan A:n asian laatuun ja laajuuteen
nähden kohtuulliseksi arvioidut oikeudenkäyntikulut korkeimmassa
hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments