Virolaislakimies ei ollut kelpoinen puolustajaksi rikosasiassa

8.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2015:10

Oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuus
Oikeus avustajaan
Palveluiden vapaa liikkuvuus

Koska
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:ssä
(719/2011) vaaditaan sitä, että puolustajaksi määrättävä
henkilö on julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, puolustajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset
ovat esteenä sille, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut muu
kuin asianajajana toimiva lakimies voitaisiin määrätä
puolustajaksi Suomessa tutkittavana olevassa rikosasiassa. Asiassa on
siten tutkittava, onko mainitun säännöksen rajoitus SEUT 56
artiklan vastainen.

Puolustajalle
asetettuja kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan erotuksetta kotimaisiin
ja muista jäsenvaltioista tuleviin henkilöihin eivätkä ne siksi
ole syrjiviä. Kelpoisuusvaatimusten säätämistä on perusteltu
käräjäoikeuden mainitsemien päämiehen oikeusturvan ja
oikeudenkäyntiavustajien valvontaan liittyvien syiden ohella myös
oikeudenkäyntiasiamiesten työn laatutason parantamisella, heidän
ammattitaitonsa turvaamisella sekä oikeudenhoidon nopeuttamisella ja
sujuvoittamisella (HE 318/2010 vp, s. 16). Nämä perusteet liittyvät
oikeudenhoidon asianmukaisuuden turvaamiseen, mikä on Euroopan
unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä hyväksytty yleistä
etua koskevaksi pakottavaksi perusteeksi (asia C-3/95). Ottaen
huomioon rikosasian epäillyn oikeusturvan ja asianmukaisen
oikeudenhoidon turvaamisen merkitys, on puolustajalle asetettujen
kelpoisuusvaatimusten myös katsottava olevan soveliaita näiden
tavoitteiden turvaamiseksi sekä suhteellisuusperiaatteen mukaisia.
Rajoituksen on näistä syistä katsottava olevan yhdenmukainen SEUT
56 artiklan kanssa. Näin ollen Virossa lakimiehen toimintaa
harjoittavalla A:lla ei ole SEUT 56 artiklaan perustuvaa oikeutta
tulla määrätyksi B:n puolustajaksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments