Valtiovarainministeriö: Verotuksessa käyttöön niin sanottua tehokasta katumista koskevat säännökset

1.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2016 talousarvioesityksien yhteydessä hallitus on antanut lakiesityksen, joka sisältää niin sanottua tehokasta katumista verotuksessa koskevat säännökset. Sääntelyn tavoitteena on kannustaa verovelvollisia ilmoittamaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneet tiedot ja siten lisätä verotuloja hallinnollisesti kevyemmällä menettelyllä

Samalla aiemmin verotuksen ulkopuolella olleet tulot ja varat tulisivat verotuksen piiriin Suomessa myös tulevina vuosina.

Taustalla on ajankohtainen kansainvälinen kehitys
veropaon ja veronkierron torjumiseksi, ja useassa valtiossa on ollut
käytössä vastaavanlaista sääntelyä. Suomessa laki on tarkoitettu olemaan
voimassa määräaikaisena vuoden 2016.

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä välttyisi
veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta, jos hän
oma-aloitteisesti ilmoittaisi verotuksesta aikaisemmin puuttuneita
tuloverolain mukaan verotettavia tuloja tai perintö- ja lahjaverolain
mukaan verotettavia varoja vuoden 2016 aikana. Hallinnollisena sanktiona
määrättäisiin kuitenkin veronkorotus ilmoittamisvelvollisuuden
laiminlyönnin johdosta.

Lain soveltaminen

Lakia sovellettaisiin vain oma-aloitteisesti
ilmoitettujen tietojen perusteella tehtävään oikaisuun. Tuloverotuksen
oikaisua vaadittaisiin Verohallinnolta kirjallisella vaatimuksella.
Perintöverotuksen oikaisua vaadittaisiin perintökaaren mukaisella
täydennysperukirjalla ja lahjaverotuksen oikaisua
lahjaveroilmoituksella. Vaatimuksen tulisi sisältää oikeat ja riittävät
tiedot siten, että vero voidaan määrätä oikean suuruisena. Lakia ei
sovellettaisi tuloihin tai varoihin, joiden voidaan verotuksen oikaisun
yhteydessä todeta olevan peräisin rikollisesta toiminnasta. Tämän vuoksi
oikaisuvaatimukseen tulisi liittää myös selvitys siitä, että tulot ja
varat eivät ole peräisin rikollisesta toiminnasta.

Lakia sovellettaisiin vuoden 2016 aikana vireille
tulleisiin verotuksen oikaisua koskeviin vaatimuksiin. Kaikki lain
voimassaoloaikana tehdyt oikaisuvaatimukset käsiteltäisiin samassa
menettelyssä, eikä verovelvollisella olisi tarvetta erikseen vaatia lain
soveltamista.

Verotuksen oikaiseminen takautuvasti

Normaalin viiden vuoden sijasta tuloverotusta
voisi vaatia oikaistavaksi verovuosilta 2004 – 2015. Perintö- ja
lahjaverotusta voisi vaatia oikaistavaksi 11 vuoden kuluessa verotuksen
toimittamispäivästä lukien. Jos perintö- tai lahjaverotusta ei olisi
toimitettu, verotusta voisi vaatia oikaistavaksi 11 vuoden kuluessa
siitä, kun ilmoittamatta jääneitä varoja koskeva ilmoitus olisi tullut
antaa Verohallinnolle. Ehdotus mahdollistaa sen, että verovelvolliselle
ei jäisi riskiä rikosoikeudellisen menettelyn käynnistämisestä myöskään
törkeän veropetoksen osalta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments